UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 628 QĐ/NC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu lệ phí đăng kí hộ tịch

____________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và UBND được công bố ngày 11-7-1989;

Thi hành Nghị định 219/HĐBT ngày 20-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển giao công tác đăng ký hộ tịch từ Bộ nội vụ sang Bộ Tư pháp và UBND các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện việc thu lệ phí đăng kí hộ tịch ở Hải Phòng đối với công dân Việt Nam như sau:

Đăng ký khai sinh : 1.000đ/ trường hợp;

Đăng ký kết hôn: 5.000đ/ trường hợp;

Đăng ký giao nhận nuôi con nuôi: 3.000đ/ trường hợp;

Thay đổi, cải chính hộ tịch: 10.000đ/ trường hợp.

Lệ phí hộ tịch có nhân tố nước ngoài được quy định riêng.

Điều 2. Lệ phí thu được, nộp vào ngân sách Nhà nước cấp xã, phường. thị trấn 60%; cấp quận, huyện, thị xã 20%; thành phố 20% dùng để chi phí cho việc quản lý đăng ký hộ tịch và chi trả lương cho hộ tịch viên.

Điều 3. Các ông Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp kiểm tra hướng dẫn việc thu, chi và quản lý lệ phí đăng ký hộ tịch.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ quyết định thi hành./. 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách