UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 1992

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về mô hình các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, quận, thị xã

________________________

Căn cứ Nghị quyết 109/HĐBT ngày 12/4/1991 và Quyết định 76/HĐBT ngày 9/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp tổ chức - biên chế hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định 532/QĐ-UB ngày 13/4/1992 của UBND thành phố về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ và biên chế hành chính sự nghiệp khu vực Nhà nước;

Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về mô hình các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, quận, thị xã như sau:

I/- UBND HUYỆN CÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN SAU:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch (bao gồm cả thống kê)

2. Phòng Nông nghiệp, (bao gồm nông-lâm nghiệp, quản lý đất đai, thuỷ lợi, thuỷ sản)

3. Phòng Công - Thương ngiệp (bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, xây dựng)

4. Phòng Văn hóa - Giáo dục (bao gồm văn hóa - thông tin, thể dục thể thao và giáo dục - đào tạo)

5. Phòng Tổ chức chính quyền (bao gồm cả công tác thi đua khen thưởng)

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Văn phòng UBND (bao gồm hành chính quản trị, tư pháp, quản lý Nhà nước về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác tôn giáo...).

II/- UBND QUẬN CÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN SAU:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch (bao gồm cả thống kê)

2. Phòng Công - Thương nghiệp (bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp).

3. Phòng Quản lý đô thị (bao gồm giao thông - công chính, xây dựng và nhà đất).

4. Phòng Văn hóa - Giáo dục (bao gồm văn hóa - thông tin, thể dục thể thao và giáo dục - đào tạo)

5. Phòng Tổ chức chính quyền (bao gồm cả công tác thi đua và khen thưởng)

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Văn phòng UBND (bao gồm hành chính quản trị, tư pháp, quản lý Nhà nước về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác tôn giáo...).

III/- UBND THỊ XÃ CÓ CÁC PHONG CHUYÊN MÔN SAU:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch (bao gồm cả thống kê)

2. Phòng Kinh tế (bao gồm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, nông - lâm nghiệp, thuỷ lợi thuỷ sản...)

3. Phòng Quản lý đô thị (bao gôm giao thông công chính, xây dựng và nhà đất).

4. Phòng Văn hóa - Giáo dục (bao gồm văn hóa thông tin, thể dục thể thao và giáo dục đào tạo).

5. Phòng Tổ chức - Lao động - Xã hội (bao gồm xây dựng chính quyền, lao động thương binh - xã hội; thi đua khen thưởng).

6. Văn phòng UBND (bao gồm hành chính, quản trị, tư pháp, quản lý Nhà nước về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình...).

Riêng đối với thanh tra và trọng tài kinh tế huyện, quận, thị xã là bộ phận công tác hoạt động độc lập về chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND theo pháp lệnh thanh tra và pháp lệnh trong tài chính kinh tế, song về biên chế - tiền lượng và sinh hoạt (Đảng, đoàn thể) ghép chung vào văn bản phòng UBND (không thành lập phòng riêng).

Điều 2. Các huyện, quận, thị xã căn cứ vào mô hình hướng dẫn trên, ra quyết định thành lập các phòng, ban chuyên môn theo phân cấp. Nơi nào bố trí các phòng ban chuyên môn khác với qui định, cần bàn bạc thống nhất với ban tổ chức chính quyền thành phố trước khi quyết định. Biên chế các phòng, ban chuyên môn do chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã bố trí trên cơ sở tổng biên chế hành chính sự nghiệp được UBND thành phố giao.

Điều 3. Các ngành chức năng cưa thành phố có trách nhiệm cùng với các UBND huyện, quận, thị xã xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể thuộc ngành của các phòng, ban chuyên môn huyện, quận, thị xã.

Việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế các phòng, ban chuyên môn của huyện,quận, thị xã cần hoàn thành trong tháng 6/1992. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các UBND huyện, quận, thị xã báo cáo UBND thành phố (qua ban tổ chức chính quyền thành phố) để xem xét quyết định.

Điều 4. Các Ông, Bà Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã căn cứ quy định này thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An