quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 63/2002/QĐ-TCBĐ NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀVIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/QĐ-TTG NGÀY 31-12-2001 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CẤP PHÁT MỘT SỐ LOẠI BÁO, TẠP CHÍ
CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Nghị dịnh số 12/CP ngày 11-03-1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

- Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12-11-1997 của Chính phủ về Bưu chính và viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loạibáo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Theo đề nghị của cácông Vụ trưởng Vụ chính sách bưu điện, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Tổng công ty Bưu chínhviễn thông Việt Nam thực hiện việc phát hành một số loại báo, tạp chí cho vùngdân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 củaThủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Tổng công ty Bưu chính viễnthông Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện việc phát hành kịp thời, đủ số lượng,đúng đối tượng, đúng địa chỉ độc giả đối với các loại báo và tạp chí theo quyđịnh tại điều 2 của Quyết định 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chínhphủ .

- Tính đúng, tính đủ chi phí phát hành, báo cáo Tổng cục Bưuđiện và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan xem xét và cấp kinh phí từ nguồnNgân sách Nhà nước.

- Thực hiện báo cáo Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lýNhà nước có thẩm quyền theo định kỳ 6 tháng 01 lần về công tác phát hành cácloại báo, tạp chí thuộc Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướngChính phủ.

Điều 3: Vụ chính sách Bưu điện và Vụ Kinh tế - Kế hoạch chịutrách nhiệm theo dõi, hướng dẫn để thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính sách Bưu điện, Vụtrưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục bưuđiện và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.