ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 63/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG TẢ NGẠN TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 19/11/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Công văn số 1639/CP-CN ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc phê chuẩn nguyên tắc nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường 5 kéo dài: Quyết định số 920/QĐ-UB ngày 30 tháng 01 năm 2003 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện dự án đường 5 kéo dài;
Căn cứ Thông báo số 386-TB/TU ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nhất trí thành lập Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, trực thuộc Thành phố Hà Nội.

- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, là tổ chức sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

- Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi lập, phê duyệt đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. Được nhận trực tiếp vốn của cơ quan có thẩm quyền cấp vốn hoặc huy động vốn từ các nguồn trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện dự án Cầu Nhật Tân và Đường 5 kéo dài và các dự án được UBND Thành phố giao.

- Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn hoạt động theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2: Tổ chức bộ máy và cán bộ:

A- Ban quản lý dự án có Giám đốc và một số Phó Giám đốc

- Giám đốc Ban quản lý dự án do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố

- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố.

B- Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ của Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn:

1. Ban QLDA gồm có các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng quản lý thực hiện dự án

- Phòng Tài chính – kế toán

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Biên chế giao cho Ban QLDA là 15 người

2. Giao cho Giám đốc Ban QLDA chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố để tuyển chọn cán bộ CNV đủ trình độ và khả năng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Điều 3: Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA trình Thành phố phê chuẩn.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn thi hành quyết định này./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên