UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂNĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Quyết định số 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển chợ đếnnăm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 9/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố “Quy định về quyhoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn thành phố HàNội”;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụThành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi môhình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều II: Kế hoạch này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều III: Chánh Văn phòng UBND Thành phố,Giám đốc các sở, ngành Thành phố có liên quan, Chủ UBND quận, huyện chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HÀ NỘI(Ban hành kèmtheo Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 29-4-2005 của UBND thành phố Hà Nội)

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Mục đích:

1.1- Thiết lập mô hình tổ chức quảnlý chợ thống nhất, thích ứng, với hoạt động của tổ chức chợ trên địa bàn Thànhphố, đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; huy động các thành phần kinh tế đầu tư, kinhdoanh, khai thác và quản lý chợ, từng bước xã hội hoá hoạt động chợ;

1.2- Tạo môi trường pháp lý, thuậnlợi khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, khaithác chợ;

1.3- Xây dựng Thủ đô là trung tâmthương mại văn minh của cả nước.

2- Yêu cầu:

2.1- Chợ phải là tổ chức kinh tếthương mại- dịch vụ, là địa điểm kinh doanh- dịch vụ được tổ chức theo quyhoạch của Thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụcủa tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại- dịch vụ theo quy định củapháp luật;

2.2- Việc chuyển đổi mô hình tổ chứcquản lý chợ phải đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinhdoanh- dịch vụ tại các chợ và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống, sinhhoạt của nhân dân địa phương.

II- ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

1- Đối tượng: Bao gồm các chợ thành lập, xây dựngtheo quy hoạch:

1.1- Các chợ thuộc quận, huyện quảnlý;

1.2- Các chợ thuộc xã, phường, thị trấnquản lý.

2- Phạm vi: Bao gồm các chợ trên địa bàn Thànhphố.

III- CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢNLÝ CHỢ:

1 - Đối với các chợ quận, huyện quảnlý:

Từng bước chuyển đổi mô hình tổ chứcBan quản lý chợ, sang mô hình tổ chức doanh nghiệp hoặc HTX hoạt động theoluật, thông qua hình thức đấu thầu. Trong đó chủ yếu là mô hình tổ chức Công tycổ phần kinh doanh, khai thác và quản chợ.

1.1- Công ty Cổ phần kinh doanh,khai thác và quản lý chợ áp dụng một trong hai hình thức:

- Hình thức thứ nhất: Công ty cổ phần Nhà nước chiếm cổphần chi phối (áp dụng đối với các chợ trung tâm, đặc biệt do UBND Thành phốquyết định);

- Hình thức thứ hai: Công ty cổ phần Nhà nước không giữcổ phần chi phối, hoặc Nhà nước không tham gia cổ phần (áp dụng đối với hầu hếtcác chợ còn lại).

- Phương thức chuyển đổi: thông qua hình thức đấu thầu, hoặchuy động các thành phần kinh tế, các tư thương góp vốn đầu tư tham gia Công tycổ phần.

+ Đối với quận: cần khai thác lợi thế địa điểm củacác chợ, có cơ chế thích hợp, khuyến khích, huy động vốn đầu tư; chợ nào có lợithế, đủ điều kiện thì làm trước;

+ Đối với huyện: ngoài việc khai thác lợi thế về địađiểm, cần có cơ chế, ưu đãi, khuyến khích, tạo thuận lợi về pháp lý, đấu thầu,thuế, định giá trị sử dụng đất, cho thuê đất .... Thành phố ưu tiên đầu tư,khuyến khích phát triển: chợ đầu mối, chợ vùng sâu, vùng xa có tác động ảnhhưởng đến phát triển kinh tế vùng, miền của huyện.

- Nếu là Công ty cổ phần có sự thamgia của Nhà nước, thì phần vốn góp của Nhà nước là giá trị sử dụng đất và giátrị tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng chợ, được thực hiện dưới hai hình thứcsau:

+ Chuyển giao phần vốn của Nhà nước(giá trị sử dụng đất và giá trị tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng chợ) choDoanh nghiệp Nhà nước, dưới hình thức bổ sung vốn cho Doanh nghiệp, để Doanhnghiệp tham gia cổ phần;

+ Chuyển giao phần vốn của Nhà nước(giá trị sử dụng đất và giá trị tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng chợ) choUBND quận, huyện quản lý tham gia cổ phần (hình thức như Công ty cổ phần chợĐồng Xuân). UBND quận, huyện cử đại diện tham gia HĐQT Công ty cổ phần, quản lýphần vốn góp của Nhà nước (Sở Tài chính hướng dẫn cử đại diện và quản lý vốnNhà nước).

1.2- Hợp tác xã kinh doanh, khaithác và quản lý chợ.

- Đối với những chợ được xây dựng dovốn của các thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng, nếu đủ điều kiện thìcho phép chuyển đổi thành lập HTX kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

- Phương thức chuyển đổi:thôngqua vốn góp của các thành phần kinh tế, cá nhân chuyển đổi thành cổ phần của xãviên tham gia HTX và kết nạp thêm xã viên nếu có nhu cầu. Nhà nước cho thuêquyền sử dụng đất và thu thuế sử dụng đất, thuế kinh doanh theo pháp luật.

1.3- Công ty tư nhân kinh doanh,khai thác và quản lý chợ.

- Đối với những chợ có điều kiện chophép chuyển đổi thành lập Công ty tư nhân kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

- Phương thức chuyển đổi: thông quađấu thầu, cho thuê.

- Trình tự, nội dung tiến hànhchuyển đổi mô hình tổ chức:

+ Để thực hiện các phương thứcchuyển đổi trên, các quận, huyện nghiên cứu có cơ chế khuyến khích, tạo điềukiện cho các thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ (ưutiên các thành phần kinh tế, cá nhân đang góp vốn hoặc đang kinh doanh tạichợ); quận, huyện xây dựng đề án, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định;

+ Trong quá trình triển khai phảithực hiện theo quy định của Nhà nước và của Thành phố: Luật Doanh nghiệp, LuậtHTX và vận dụng Quyết định số 2063/QĐ-UB ngày 8-4-2004 của UBND Thành phố vềviệc Ban hành quy trình sắp xếp, chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước.

1.4- Ban quản lý chợ.

- Đối với các chợ chưa có điều kiệnchuyển đổi; mỗi quận, huyện chỉ thành lập một Ban quản lý chợ hoạt động theoNghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14-1-2003 của Chính phủ về phát triển và quảnlý chợ.

- Mô hình tổ chức:

+ Ban quản lý chợ trực tiếp quản lýmột chợ lớn trung tâm (trụ sở đặt tại chợ Ban trực tiếp quản lý);

+ Thành lập Tổ quản lý chợ (trựcthuộc Ban quản lý chợ) trực tiếp quản lý chợ còn lại.

1.5- Thời gian và tiến độ thực hiện:

- Năm 2005: Trong quý 2, quý 3 mỗiquận, huyện chọn từ 1 đến 2 chợ chỉ đạo điểm và tổng kết rút kinh nghiệm nhânra diện rộng, đến cuối năm chuyển đổi ít nhất 50% số chợ. Riêng các quận nộithành cũ: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình trong quý 2 năm 2005 mỗiquận, huyện phải xây dựng xong đề án chuyển đổi mô hình tổ chức của 1 chợ báocáo UBND Thành phố, phấn đấu đến hết năm 2005 chuyển đổi xong tất cả các chợ;

- Năm 2006: các quận, huyện chuyểnđổi xong tất cả các chợ còn lại.

2- Đối với các chợ thuộc xã, phườngthị trấn quản lý:

Bao gồm các chợ do xã, phường, thịtrấn xây dựng theo quy hoạch bằng vốn của xã, phường, thị trấn đầu tư hoặc vốnhuy động các thành phần kinh tế, các hộ kinh doanh.

2.1- Thành lập HTX kinh doanh, khaithác và quản lý chợ.

a- Đối với những chợ được xây dựngdo vốn của các thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng, Nhà nước cấp quyềnsử dụng đất: Nếu đủ điều kiện thì cho phép chuyển đổi thành lập HTX kinh doanh,khai thác và quản lý chợ;

- Phương thức chuyển đổi: thông qua vốngóp của thành phần kinh tế, cá nhân chuyển đổi thành vốn cổ phần tham gia HTXvà kết nạp thêm xã viên theo hình thức huy động vốn nếu có nhu cầu. Nhà nướccho thuê quyền sử dụng đất và thu thuế sử dụng đất, thuế kinh doanh theo quyđịnh của pháp luật và của Thành phố.

b- Đối với các chợ do UBND xã,phường, thị trấn đầu tư: thực hiện hình thức đấu thầu; có cơ chế, chính sách ưutiên thành phần kinh tế tập thể (HTX).

2.2- Thành lập Công tu Kinh doanh vàkhai thác quản lý chợ:

a- Đối với các chợ do UBND xã,phường, thị trấn đầu tư:Thực hiện hình thức đấu thầu, thành lậpCông ty cổ phần hoặc Công ty tư nhân.

b- Đối với những chợ được xây dựngdo vốn của các thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng, Nhà nước cấp quyềnsử dụng đất: Nếu đủ điều kiện thì cho phép thành lập Công ty cổ phần.

2.3- Thời gian và tiến độ thực hiện:

- Từ quý quý 2, quý 3 năm 2005 mỗiquận, huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chọn 1 đến 2 chợ chỉ đạo điểm, sauđó sơ kết chỉ đạo điểm, để nhân ra diện rộng; trong năm 2005 chuyển đổi ít nhất50% số chợ.

- Năm 2006: tất cả các chợ thuộc xã,phường, thị trấn quản lý, chuyển đổi thành lập HTX, Công ty cổ phần, Công ty tưnhân kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

3- Mô hình tổ chức quản lý đối vớicác chợ thành lập mới.

3.1- Đối với các chợ do UBND quận,huyện đề nghị và UBND Thành phố cho phép đầu tư xây dựng mới, huy động vốn đầutư của các thành phần kinh tế để xây dựng. Việc xây dựng phải đảm bảo đúng quyhoạch, theo thiết kế và tiến độ triển khai thực hiện dự án được Thành phố phê duyệt;

3.2 - Các chợ thuộc quận, huyện quảnlý: Thành lập Công ty cổ phần hoặc Công ty tư nhân hoạt động theo luật Doanhnghiệp;

3.3- Các chợ thuộc xã, phường, thịtrấn quản lý: thành lập HTX (hoạt động theo luật HTX), hoặc công ty tư nhân.

IV- MỐI QUAN HỆ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝCHỢ.

1- Mối quan hệ :

1.1- Quan hệ giữa UBND quận, huyện,xã, phường, thị trấn với Tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địabàn là quan hệ giữa Nhà nước (thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vựcchợ) với đơn vị kinh tế (tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ). Các bênđều có nghĩa vụ thực hiện theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật;

1.2- Tổ chức kinh doanh, khai thácvà quản lý chợ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cơ quan cóthẩm quy định; chịu sự quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và thực hiệncác quy định của Nhà nước;

1.3- Tất cả các chợ hoạt động trênđịa bàn Thành phố chịu sự hướng dẫn về nhiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanhthương mại của Sở Thương mại và các sở, ngành Thành phố theo quy định của phápluật.

2- Phân cấp quản lý:

2.1- Quận, huyện,quản lý cácchợ loại 1, loại 2 và chợ đầu mối trên địa bàn quận, huyện;

2.2- Xã, phường, thị trấn, quản lýchợ loại 3 trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

V- TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

Việc chuyển đổi mô hình tổ chức Banquản lý chợ thành lập Công ty cổ phần, HTX,hoặc Công ty tư nhân phải được tiến hành khẩn trương, nhưng thận trọng, từngbước vững chắc, đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinhdoanh hoạt động tại chợ và phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Vì vậyphải tổ chức chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm rồi mới nhân ra diện rộng.

Trách nhiệm của các ngành Thành phốvà chính quyền các cấp:

1- Sở Thương mại:

- Phối hợp với các sở, ngành liênquan của Thành phố hướng dẫn các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, Ban Quản lýchợ, Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn Thành phố, thực hiệnQuyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 9-9-2004 của UBND Thành phố;

- Phối hợp với sở, ngành Thành phốlập dự án quy hoạch chợ đến năm 2010 và thực hiện đề án này của UBND Thành phố;

- Chủ trì xây dựng Nội quy"Mẫu" về tổ chức, quản lý kinh doanh, khai thác chợ, trình UBND Thànhphố phê duyệt và hướng dẫn thực hiện;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngànhThành phố, UBND các quận, huyện điều tra và phân loại chợ trên địa bàn Thànhphố theo các tiêu chí quy định tại Điều 3, Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày9-9-2004 của UBND Thành phố làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện kế hoạch;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBNDThành phố tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức quảnlý chợ trên địa bàn Thành phố.

2- Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn tổ chức bộ máy, biênchế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Banquản lý chợ (đối với những nơi còn tồn tại Ban quản lý chợ);

- Hướng dẫn chế độ chính sách đốivới cán cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ khi chuyểnthành Công ty cổ phần, hoặc HTX.

3- Sở Tài chính:

- Hướng dẫn nội dung, trình tự thựchiện cổ phần hoá chợ và định giá quyền sử dụng đất, tài sản của Nhà nước thamgia cổ phần hoá; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tham gia cổ phần hoá;

- Hướng dẫn chuyển giao vốn Nhà nướccho Doanh nghiệp Nhà nước tham gia Công ty cổ phần (nếu chuyển giao vốn Nhànước cho doanh nghiệp tham gia cổ phần); hoặc hướng dẫn UBND quận, huyện cử cánbộ Nhà nước tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần (nếu chuyển giao vốnNhà nước cho UBND quận, huyện quản lý tham gia cổ phần) để quản lý phần vốn củaNhà nước và cổ tức hàng năm;

- Hướng dẫn hình thức quản lý vốngóp của Nhà nước tại Công ty cổ phần và lợi tức hàng năm của Nhà nước và phânphối lợi tức của Nhà nước;

- Hướng dẫn chế độ tài chính thu -chi - vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước tham gia cổ phần chợ và chế độ đặc thùcủa các hộ hiện đang kinh doanh tại chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý;

- Hướng dẫn quận, huyện thực hiệnthu - chi - nộp ngân sách đối với Ban quản lý chợ theo quy định (đối với nhữngnơi còn tồn tại Ban quản lý chợ).

4- Sở Kế hoạch - Đầu tư:

Chủ trì, hướng dẫn các quận, huyện,các chủ đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng chợ trọng điểm và quản lý sau khiđầu tư theo quy định.

5- UBND các quận, huyện:

- Phổ biến tuyên truyền chủ trươngcủa Thành phố đến nhân dân địa phương về chủ trương xã hội hoá công tác kinhdoanh, khai thác và quản lý chợ; vận động các thành phần kinh tế tham gia;

- Xây dựng đề án chuyển đổi mô hìnhquản lý chợ theo đề án của Thành phố; báo cáo Sở Thương mại, Sở Nội vụ, Sở Tàichính thẩm định trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Lựa chọn và xây dựng đề án thíđiểm chuyển đổi mô hình Ban quản lý chợ thành lập Công ty cổ phần hoặc HTX theothời gian, tiến độ quy định trên;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phườngthị trấn thành lập Công ty cổ phần, công ty tư nhân và HTX kinh doanh, khaithác và quản lý chợ thuộc xã, phường, thị trấn quản lý.

6- UBND xã, phường thị trấn:

- Phổ biến tuyên truyền chủ trươngcủa Thành phố đến nhân dân địa phương về chủ trương xã hội hoá công tác kinhdoanh, khai thác và quản lý chợ; vận động các thành phần kinh tế tham gia;

- Xây dựng đề án chuyển đổi mô hìnhquản lý chợ theo đề án của Thành phố; báo cáo UBND quận, huyện quyết định.

Các sở, ngành Thành phố và quận,huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướngmắc báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Thương mại và Nội vụ) để tổng hợp trìnhUBND Thành phố xem xét giải quyết./.