UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

Về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

tỉnh Hậu Giang

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV , ngày 12/04/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế địa phương;

Căn cứ Quyết định số 911/1999/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND .VX ngày 14/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Y tế, có chức năng truyền thông - giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Bộ Y tế.

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang có các nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân; căn cứ Chương trình, Kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khỏe của Bộ Y tế và của tỉnh để xây dựng Kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khỏe và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe.

4. Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về truyền thông - giáo dục sức khỏe của các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về truyền thông - giáo dục sức khỏe theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ sức khỏe nhân dân và triển khai các công tác khác trong lĩnh vực y tế khi được Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang.

1. Về tổ chức bộ máy:

1.1 Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc: là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc: từ 01 - 02 Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Giám đốc Sở Y tế về nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

1.2 Cơ cấu tổ chức Trung tâm:

- Bộ phận Văn phòng Trung tâm ( Tổ chức - Hành chính, quản trị,... ).

- Bộ phận Kế hoạch - Tài vụ.

- Bộ phận Giáo dục sức khoẻ - Kỹ thuật nghe nhìn.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động thực tiễn, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị sắp xếp lại các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp, để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về biên chế:

Biên chế của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thực hiện theo các quy định hiện hành về biên chế sự nghiệp y tế của Nhà nước, theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 4. Nguồn kinh phí của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe:

- Kinh phí sự nghiệp y tế.

- Kinh phí hoạt động về Truyền thông - Giáo dục sức khỏe theo quy định của ngành y tế

- Các nguồn kinh phí khác.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng Bộ phận của Trung tâm; đồng thời, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm đúng theo qui định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sầm Trung Việt