ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việcở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cáccơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã vềcác lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xâydựng (bổ sung);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1525/TTr-SXD ngày 29 tháng 8 năm 2013 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tưpháp tại văn bản số 1129/BC-STP ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình - Phần xâydựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung) tỉnhNinh Thuận là cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự ánđầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnhNinh Thuận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện đơngiá xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậnđược công bố ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quátrình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban,ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh