ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAMGIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ SINH HOẠT TUYÊN TRUYỀN, PHỔBIẾN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CHỨC SẮC, TU SĨ, NHÀ TUHÀNH VÀ TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thôngqua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chínhphủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướngChính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27/3/2009 của Bộ Quốc phòngvề việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chứcsắc, nhà tu hành các tôn giáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD &ĐT-BNV ngày 04/12/2007 của liên Bộ Quốc phòng -Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - anninh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh tại Tờ trìnhsố 15/TTr-BTG ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốcphòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quyđịnh pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo đang hoạtđộng tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo và cóhộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ tiền ăn.

b) Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ.

c) Hỗ trợ tiền nước uống.

d) Hỗ trợ phương tiện đi lại.

3. Thời gian và điều kiện hỗ trợ

a) Thời gian để tính hỗ trợ:

Thời gian để tính hỗ trợ đối với chức sắc, nhà tu hành, tínđồ các tôn giáo là số ngày thực tế tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -an ninh, số ngày thực tế tham dự lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật theo quyếtđịnh hoặc thông báo triệu tập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Điều kiện hỗ trợ:

- Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáotham dự các lớp bồi dưỡng, các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đúngthành phần, đối tượng được triệu tập theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Các trường hợp tham dự không đúng thành phần, đối tượngđược triệu tập sẽ không được hưởng hỗ trợ theo Quyết định này.

4. Mức hỗ trợ cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thứcquốc phòng - an ninh.

a) Do cấp tỉnh tổ chức, thực hiện:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: Chức sắc, nhà tu hành khi tham gia bồidưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được hỗ trợ ngày tiền ăn tối đa không quá120.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Mức chi theo hóa đơn thựctế, nhưng tối đa không được vượt quá 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02người/phòng.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi, lại:

Chức sắc, nhà tu hành hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Naikhi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được hỗ trợ tiền xeđi lại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

b) Do cấp huyện tổ chức, thực hiện:

- Mức hỗ trợ tiền ăn: Chức sắc, nhà tu hành khi tham gia bồidưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được hỗ trợ ngày tiền ăn tối đa không quá100.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi, lại: Chức sắc, nhà tu hành khitham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh được hỗ trợ tiền xe đilại tính theo số km thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

5. Mức hỗ trợ cho các đối tượng tham dự sinh hoạt tuyêntruyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật.

a) Do cấp tỉnh tổ chức, thực hiện:

- Mức hỗ trợ tiền ăn:

+ Đối với chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham dự sinhhoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗtrợ tiền ăn tối đa không quá 70.000 đồng/người/ngày.

+ Đối với chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạttuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợtiền ăn tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi lại: Chức sắc, nhà tu hành, chứcviệc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủtrương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền xe đi lại tính theo sốkm thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

b) Do cấp huyện tổ chức, thực hiện:

- Hỗ trợ tiền ăn:

+ Đối với chức sắc, nhà tu hành, các tôn giáo tham dự sinhhoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗtrợ tiền ăn tối đa không quá 70.000 đồng/người/ngày.

+ Đối với chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạttuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợtiền ăn tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền nước uống: Tối đa không quá 30.000đồng/ngày/người.

- Mức hỗ trợ phương tiện đi lại: Chức sắc, nhà tu hành, chứcviệc và tín đồ các tôn giáo tham dự sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủtrương, chính sách, quy định pháp luật được hỗ trợ tiền xe đi lại tính theo sốkm thực đi: Tiền xe đi và về = số km x 1.000 đồng/km.

6. Hình thức và phương thức hỗ trợ

a) Các khoản hỗ trợ về xăng xe tại Quyết định này được hỗtrợ trực tiếp, bằng tiền mặt cho các đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốcphòng an ninh và tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chínhsách, quy định pháp luật.

b) Các khoản hỗ trợ về tiền ăn, nước uống và thuê phòng nghỉcho các đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và tham giasinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luậttrong Quyết định này, giao đơn vị trực tiếp phụ trách quản lý tổ chức thực hiệntheo đúng quy định.

7. Việc quản lý, sử dụng kinh phí

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ chochức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thamdự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, chính sách, quy định pháp luật được thực hiện theo quy định hiệnhành của Luật Ngân sách nhà nước.

a) Kinh phí hỗ trợ đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốcphòng - an ninh.

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hỗ trợ chođối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, được bố trí trong dựtoán hàng năm của Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối kinh phí hỗtrợ cho đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, được bố trítrong dự toán hàng năm của Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninhhuyện.

b) Kinh phí hỗ trợ đối tượng tham gia sinh hoạt tuyên truyền,phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hỗ trợ chođối tượng tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quyđịnh pháp luật được bố trí trong dự toán hàng năm của Ban Tôn giáo tỉnh.

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối kinh phí hỗtrợ cho đối tượng tham gia sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chínhsách, quy định pháp luật được bố trí trong dự toán hàng năm của Phòng Nội vụhuyện.

8. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhànước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị tổ chức, thựchiện.

9. Trách nhiệm thực hiện

a) Giao Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hướng dẫn triển khai thựchiện Quyết định này.

b) Sở Tài chính căn cứ dự toán kinh phí đảm bảo thực hiệncác chế độ, chính sách đối với chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thamdự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, chính sách, quy định pháp luật, lập, tổng hợp chung vào dự toánngân sách tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầutư, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc