ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬAĐỔI ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ TRANG BỊ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNGBẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-UBND NGÀY 19/01/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sáchNhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Theo đề nghị của Giámđốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 90/TTr-CAT-PV28 ngày 24 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều5 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệdân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:

Điều 5. Trang bịphương tiện đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

Lực lượng Bảo vệ dân phốđược trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ công tác nhưsau:

1. Quần áo: 2bộ/người/năm.

2. Giày da: 1đôi/người/2 năm.

3. Tất: 2 đôi/người/năm.

4. Dây thắt lưng: 01chiếc/người/năm.

5. Nón vải (lưỡi trai):01 cái/người/2 năm.

6. Còi: Mỗi Ban Bảo vệdân phố, Tổ Bảo vệ dân phố 03 cái.

7. Đèn pin: Mỗi Ban Bảovệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố 03 cái.

8. Biển hiệu: Mỗi thànhviên 01 cái.

9. Giấy chứng nhận: Mỗithành viên 01 giấy.

10. Bảng chức danh: Mỗithành viên 01 bảng.

11. Gậy cao su: Mỗithành viên 01 cây.”

Điều 2.Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Điều 5 Quy địnhvề tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trênđịa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày19/01/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính, Lao động Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủtịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường,thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang