ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 63/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁN, CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ VÀ BÀN GIAO, TIẾP NHẬN QUỸ NHÀ ỞTHUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 34/TTr-SXD ngày 09/9/2014 về việc ban hành Quy trình bán, cho thuê nhàở cũ và bàn giao, tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnhKon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy trình bán, cho thuê nhà ở cũ và bàn giao, tiếpnhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Quy trìnhkèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và bãi bỏ Quyết định số 88/QĐ-CT ngày 10/3/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Quyết định số 08/2000/QĐ-UB ngày 14/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều chỉnh,bổ sung bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnhKon Tum; các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về bán nhà ởsở hữu nhà nước trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

QUY TRÌNH

BÁN,CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ VÀ BÀN GIAO, TIẾP NHẬN QUỸ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định việc mua bán, cho thuê nhà ởcũ và bàn giao tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của BộXây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các cá nhân, hộ gia đình thuê, mua nhà ở cũ thuộc sởhữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý,vận hành, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. QUY TRÌNH BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘCSỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 3. Cơ quan bán nhà ở cũthuộc sở hữu nhà nước

Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chứcthực hiện việc bán nhà ở cũ do UBND tỉnh quản lý.

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xác địnhgiá bán nhà ở để xác định giá bán đối với các nhà ở thuộc diện được bán trên địabàn tỉnh. Thành phần Hội đồng xác định giá bán nhà ở bao gồm đại diện lãnh đạocác Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đạidiện lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoànLao động tỉnh, UBND cấp huyện (nơi có nhà ở thuộc diện bán), Công ty TNHH MTVMôi trường đô thị Kon Tum (đơn vị được giao trực tiếp quản lý vận hành nhà ởthuộc sở hữu nhà nước).

Điều 4. Đối tượng được mua vàđiều kiện nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán

1. Đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:Các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy địnhtại Khoản 1, Điều 32 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

2. Nhà ở cũ thuộc diện được bán phải có đủ các điềukiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Trình tự, thủ tục bánnhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh về bánnhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Sở Xây dựng có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Môitrường đô thị Kon Tum để thông báo cho các hộ đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhànước biết chủ trương bán nhà và thời hạn nộp hồ sơ mua nhà ở.

- Cá nhân, hộ gia đình đang thuê có nhu cầu mua nhànộp hồ sơ mua nhà ở quy định tại Khoản 2, Điều này tại Công ty TNHH MTV Môi trườngđô thị Kon Tum (gọi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

- Hồ sơ gồm 02 bộ: 01 bộ lưu tại cơ quan tiếp nhậnhồ sơ và 01 bộ chuyển đến Sở Xây dựng. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmkiểm tra, tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ; trong thời gian 03 ngày saukhi tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì phải hướng dẫn vàghi phiếu đề nghị bổ sung, chỉnh sửa để người mua nhà bổ sung hồ sơ; nếu ngườinộp hồ sơ không đủ điều kiện được mua nhà ở thì phải có văn bản trả lời rõ lýdo để người nộp hồ sơ biết.

- Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thờigian 05 ngày làm việc, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị lập danh sách kèmtheo hồ sơ mua nhà ở báo cáo Sở Xây dựng để tổ chức xem xét kiểm tra điều kiệnvà hồ sơ, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở; đo vẽ lại diện tích nhà, đất; thực hiệnphân bổ diện tích sử dụng chung cho người mua (nếu có); xác định chất lượng cònlại của nhà ở, tính toán giá bán nhà ở và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất,thời gian thực hiện là 25 ngày làm việc.

Sau khi hoàn thành thủ tục trên, Sở Xây dựng báocáo Hội đồng xác định giá bán nhà ở xem xét, phê duyệt giá bán nhà ở và giáchuyển nhượng quyền sử dụng đất, thời gian thực hiện là 07 ngày làm việc.

- Sau khi Hội đồng xác định giá nhà ở phê duyệt giábán nhà ở và giá chuyển quyền sử dụng đất ở, Sở Xây dựng lập danh sách đối tượngđược mua nhà ở kèm theo văn bản duyệt giá bán nhà ở của Hội đồng xác định giábán nhà ở để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ điều kiệnmua nhà ở thì Sở Xây dựng có văn bản trả lời người nộp hồ sơ và thông báo Côngty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum trả lại hồ sơ cho người nộp hồ sơ mua nhàở.

- Căn cứ vào đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xemxét, ban hành Quyết định bán nhà ở cũ (trong đó nêu rõ đối tượng được mua nhà ở,địa chỉ nhà ở được bán, giá bán nhà ở và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất)và gửi Quyết định này cho Sở Xây dựng để thực hiện bán nhà ở. Quyết định bánnhà ở được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điệntử Sở Xây dựng, thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Sau khi có Quyết định bán nhà ở, trong thời gian03 ngày làm việc, Sở Xây dựng thông báo cho người mua đến Sở Xây dựng thực hiệnký kết hợp đồng mua bán nhà ở theo mẫu quy định và hướng dẫn người mua nhà thựchiện các nghĩa vụ tài chính theo Quyết định đã ký.

- Sau khi người mua nhà ở đã thực hiện đủ nghĩa vụtài chính cho Nhà nước (có biên lai thu tiền) theo quy định, Công ty TNHH MTV Môitrường đô thị Kon Tum phối hợp Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ muabán nhà ở và chuyển hồ sơ này cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcho người mua theo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan có thẩmquyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm thực hiện theo thời hạn quy định củapháp luật về cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở mà cóthành viên thuê nhà ở chết thì không ghi tên người đó vào hợp đồng mua bán nhà ởvà không xét miễn, giảm tiền mua nhà đối với người này; nếu có thành viên muanhà ở chết sau khi đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở thì bên mua nhà ở phảithông báo cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum và Sở Xây dựng biết(kèm theo giấy chứng tử và giấy tờ chứng minh thừa kế theo quy định) để ngườithừa kế hợp pháp được tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở và người thừa kếhợp pháp được ghi tên trong Giấy chứng nhận.

- Thời gian giải quyết việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữunhà nước là không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty TNHH MTV Môi trườngđô thị Kon Tum nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian cấp Giấy chứng nhận được thực hiệntheo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận và không tính vào thời gianbán nhà ở, thời gian nộp nghĩa vụ tài chính của người mua.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm thực hiệncấp và trực tiếp trao Giấy chứng nhận cho người mua nhà, đồng thời sao gửi 01 bảnGiấy chứng nhận cho Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý.

- Trường hợp quá thời gian giải quyết bán nhà ởtheo quy định mà đơn vị tiếp nhận hồ sơ vẫn chưa hoàn tất hồ sơ mua bán nhà ởthì người nộp đơn có quyền yêu cầu Sở Xây dựng trực tiếp giải quyết bán nhà ởnày; Sở Xây dựng có trách nhiệm giải quyết và trả lời để người có đơn mua nhàbiết.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữunhà nước theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 củaBộ Xây dựng.

Điều 6. Giá bán nhà ở cũ thuộcsở hữu nhà nước

1. Đối với nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhàở nhưng đã bố trí sử dụng để ở từ trước ngày 27/11/1992 (kể cả trường hợp nhà ởnày đã được cải tạo, xây dựng lại bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các hộđang thuê nhà ở đó tiếp tục được bố trí thuê sau ngày 27/11/1992) thì áp dụnggiá bán nhà ở quy định tại Khoản 2, Điều 27 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP .

2. Đối với nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhàở nhưng đã bố trí để ở từ ngày 27/11/1992 đến trước ngày 19/01/2007 (kể cả trườnghợp nhà ở này đã được cải tạo, xây dựng lại bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nướcvà các hộ đang thuê được tiếp tục bố trí thuê sau ngày 19/01/2007) thì áp dụnggiá bán nhà ở theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số34/2013/NĐ-CP .

3. Giá bán nhà ở quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điềunày áp dụng cho các hộ được tiếp tục thuê sau khi cải tạo, xây dựng lại nhà ởcũ chỉ tính đối với phần diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở trước khi cảitạo, xây dựng lại; đối với phần diện tích được bố trí thuê tăng thêm sau khi cảitạo, xây dựng lại (nếu có) thì áp dụng giá bán bảo đảm thu hồi vốn đầu tư xây dựng.

4. Đối với nhà ở cũ quy định tại Khoản 1, Khoản 2,Điều này đã được cải tạo, xây dựng lại mà có diện tích nhà ở dùng để bố trí táiđịnh cư cho các đối tượng khác không thuộc diện quy định tại Khoản 1, Khoản 2,Điều này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở giải quyết cho thuê theo chínhsách nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước hoặc bán theo chính sách nhà ở tái địnhcư hiện hành.

Điều 7. Hợp đồng mua bán nhà ởcũ thuộc sở hữu nhà nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Thông tư số14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 8. Miễn, giảm tiền mua nhàở thuộc sở hữu nhà nước

1. Việc miễn, giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhànước (bao gồm cả tiền sử dụng đất và tiền nhà) chỉ áp dụng đối với các đối tượngđang thuê nhà ở quy định tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 14/2013/TT-BXD của BộXây dựng và thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 28 Nghị định số34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ởcũ thuộc sở hữu nhà nước chỉ áp dụng đối với diện tích trong hạn mức đất ở đôthị do UBND tỉnh quy định tại thời điểm xét giá bán.

3. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người muanhà ở cũ được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 37 Thông tư số14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

4. Mức giảm tiền nhà cho các đối tượng mua nhà thựchiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 37 Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Điều 9. Quy định xử lý chuyểntiếp việc thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Thông tư số14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

III. QUY TRÌNH THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘCSỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 10. Trình tự, thủ tục chothuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

1.1. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở có giấy tờliên quan đến nhà ở cũ (như Quyết định phân phối bố trí nhà ở hoặc giấy tờ chứngminh việc sử dụng nhà ở) nhưng chưa có hợp đồng thuê nhà thì thực hiện theo quyđịnh sau đây:

a) Người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ quy địnhtại Khoản 2, Điều này tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum (gọi là cơquan tiếp nhận hồ sơ).

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra,viết giấy biên nhận hồ sơ. Trong thời gian 03 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, trườnghợp người nộp đơn không thuộc đối tượng quy định tại Điều 14 của Nghị định số34/2013/NĐ-CP thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho người nộp hồsơ biết rõ lý do; nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phảihướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ báo cáo và gửi 01 bộhồ sơ đến Sở Xây dựng kiểm tra xem xét. Nếu đủ điều kiện, trong thời gian 05ngày làm việc, Sở Xây dựng lập Tờ trình và kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệtđối tượng được thuê nhà ở cũ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

c) Căn cứ vào đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnhxem xét, ban hành Quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở, sau đó gửiQuyết định cho Sở Xây dựng, thời gian giải quyết là 07 ngày làm việc. Trong thờigian 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng thông báo cho Công ty TNHH MTV Môi trường đôthị Kon Tum biết và thực hiện ký kết hợp đồng với người thuê nhà ở.

1.2. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở đã có hợpđồng thuê nhà nhưng không đứng tên trong hợp đồng và không có tranh chấp thìngười đề nghị thuê nhà ở nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2, Điều này tạiCông ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếpnhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì đăng tải 03 lần liên tụcthông tin về nhà ở cho thuê trên báo của địa phương và công khai tại nơi tiếpnhận hồ sơ của đơn vị mình.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu, nếu không cótranh chấp, khiếu kiện về nhà ở cho thuê thì Công ty TNHH MTV Môi trường đô thịKon Tum ký hợp đồng với người thuê và báo cáo Sở Xây dựng biết để theo dõi, quảnlý; nếu có tranh chấp, khiếu kiện về nhà ở này thì chỉ thực hiện ký hợp đồngthuê nhà sau khi đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu kiện.

1.3. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người đứngtên trong hợp đồng thuê nhà ở và đến ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-CP có hiệu lựcthi hành, thời hạn thuê vẫn còn thì các bên không phải ký lại hợp đồng thuê.Khi hết thời hạn thuê, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum có trách nhiệmkiểm tra, nếu bên thuê vẫn đủ điều kiện được thuê và có nhu cầu tiếp tục thuêthì các bên ký gia hạn hợp đồng thuê nhà ở; nếu bên thuê không có nhu cầu thuêtiếp hoặc không đủ điều kiện được tiếp tục thuê nhà ở thì Công ty TNHH MTV Môitrường đô thị Kon Tum có văn bản thông báo cho bên thuê biết để chấm dứt hợp đồngthuê và bàn giao lại nhà ở cho bên cho thuê.

Sau khi gia hạn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồngthuê nhà ở, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum có trách nhiệm báo cáo SởXây dựng biết để theo dõi, quản lý. Trường hợp đủ điều kiện thu hồi thì Sở Xâydựng trình UBND tỉnh xử lý nhà ở khi thu hồi lại.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữunhà nước được áp dụng trong trường hợp người đang sử dụng nhà ở chưa có hợp đồngthuê nhà ở hoặc có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không phải là người đứng tên tronghợp đồng thuê (do nhận chuyển quyền thuê nhà ở) theo quy định tại Điều 25 Thôngtư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 11. Xác định giá thuê nhàở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Đối với trường hợp thuê nhà quy định tại Điểm a,Khoản 4, Điều 15 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì giá thuê nhà ở được thực hiệntheo Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựnglại do UBND tỉnh ban hành.

2. Đối với trường hợp thuê nhà quy định tại Điểm b,Khoản 4, Điều 15 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì giá thuê nhà ở được thực hiệntheo giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Thông tư số14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Điều 12. Hợp đồng thuê nhà ởcũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phảicó các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP vàđược lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Hợp đồng thuê nhà ở cũ có thời hạn là 05 năm,trong hợp đồng phải ghi rõ thời điểm bố trí sử dụng nhà ở (trước ngày27/11/1992 hoặc trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/1992 đến trước ngày19/01/2007) để làm cơ sở xác định điều kiện bán nhà ở trong trường hợp ngườithuê có nhu cầu mua và nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định.

Điều 13. Miễn, giảm tiền thuênhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

IV. QUY TRÌNH BÀN GIAO, TIẾP NHẬNQUỸ NHÀ Ở TỰ QUẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 14. Trình tự, thủ tục bàngiao, tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản thuộc sở hữu nhà nước

1. Trình tự, thủ tục thực hiện:

Cơ quan, tổ chức có quỹ nhà ở tự quản thuộc diệnchuyển giao UBND tỉnh quản lý gửi hồ sơ (trực tiếp hoặc đường công văn) đến SởXây dựng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra, ràsoát và lập thủ tục tham mưu UBND tỉnh về việc chuyển giao quỹ nhà ở tự quảnthuộc sở hữu nhà nước kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Sau khi có Quyết định UBND tỉnh về chuyển giao quỹnhà ở, Sở Xây dựng phối hợp cùng cơ quan có liên quan triển khai chuyển giao quỹnhà, thực hiện thủ tục tiếp nhận bàn giao và quản lý theo Nghị định số34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị đang quản lý quỹnhà và ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có).

Văn bản bố trí nhà ở kèm theo danh sách các hộ đangở của đơn vị (bản chính).

Bản vẽ hiện trạng nhà kèm theo bảng kê diện tích đất,diện tích sàn và diện tích sử dụng của từng hộ trong khu nhà; bản vẽ hiện trạngtổng thể mặt bằng.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

3. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển giao.

Điều 15. Xử lý vi phạm trongquá trình thực hiện

1. Các cá nhân, tổ chức có liên quan trong Quytrình bán, cho thuê nhà này, nếu vi phạm hoặc gây cản trở, vi phạm quy định vềbán, cho thuê nhà đều phải xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Khiếu nại, tranh chấp có liên quan phát sinhtrong quá trình thuê nhà, mua bán nhà, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đượcgiải quyết theo quy định của pháp luật và Quy trình này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các tổchức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND tỉnhxem xét sửa đổi, bổ sung theo quy định./.