ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/Q Ð-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ GIỐNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔITỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG CÂY MÀU TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật T chc Hi đng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ngân ch nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết đnh s 580/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 ca Thtưng Chính ph vềchính sách h tr ging đ chuyển đi t trng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đng bng sông Cu Long;

Xét đề ngh ca Giám đcSở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ giống để chuyển đổitừ trồng lúa sang trồng cây màu trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Thápnhư sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ giống đối với cây mè (vừng) là: 800.000 đồng/ha;

b) Hỗ trợ giống đối với cây bắp (ngô), đậu nành (đậutương), đậu phộng (lạc), dưa, rau các loại là: 2.000.000 đồng/ha;

c) Trên cùng diện tích chuyển đổi chỉ được hỗ trợmột lần.

2. Quy trình hỗ trợ:

a) Căn cứ nhu cầu chuyển đổi từ trồng lúa sangtrồng cây màu trên đất trồng lúa của các Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình,cá nhân đăng ký và mức hỗ trợ nêu tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xãcó trách nhiệm xác nhận diện tích chuyển đổi của Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ giađình, cá nhân; đồng thời, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện việc chuyểnđổi, báo cáo về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với cấp huyện,Phòng Kinh tế đối với cấp thị xã, thành phố.

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đốivới cấp huyện, Phòng Kinh tế đối với cấp thị xã, thành phố có trách nhiệm thẩmđịnh nhu cầu chuyển đổi của Ủy ban nhân dân cấp xã sao cho phù hợp với quy địnhvề đối tượng, phạm vi và điều kiện hỗ trợ tại Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22 tháng4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch vùng sản xuất trên địa bànhuyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm banhành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi cho Ủy bannhân dân cấp xã.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào quyết định phânbổ kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng vàlập thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống đểchuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 2. Quyết định này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Thtrưng cács, ban, ngànhtnh;Chtch Ủy bannhân dân các huyn, th xã, thành ph;các tổchc, nhân có liên quan chu tch nhim thi hành Quyết đnh y./.

Nơi nhận:
- Như Ðiều 3;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương