UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHO CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Luật NSNN ; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tại xã, phường, thị trấn ;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ công văn số 1193/HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 58/TTr-STC ngày 18 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

1. Đối tượng chi trả phụ cấp

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng.

2. Mức chi trả phụ cấp hàng tháng

- Giám đốc Trung tâm: Hệ số 0,3 mức lương cơ sở.

- Phó Giám đốc Trung tâm Hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

3. Thời gian hưởng phụ cấp Từ 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp cho đối tượng quy định tại Điều 1 được bố trí trong nguồn chi sự nghiệp giáo dục hàng năm của các huyện, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 35b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh