BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ KBNN làm việc trong môi trường độc hại

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2349/LĐTBXH-BHLĐ ngày 09/7/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ Kho bạc Nhà nước làm việc trong môi trường độc hại;
Căn cứ Công văn số 368/TCCP-BCTL ngày 08/8/1997 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về phụ cấp độc hại nguy hiểm cho cán bộ Kho bạc Nhà nước;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu và bồi dưỡng bằng hiện vật theo mức 3, bằng 4/10 hộp sữa (loại sữa đặc có đường 475g) trong một ca làm việc cho cán bộ viên chức ngành Kho bạc Nhà nước làm công tác đếm tiền, kiểm tra tiền bằng cực tím, kể từ ngày 01/8/1997.

Điều 2. Cách chi trả phụ cấp độc hại nguy hiểm thực hiện theo Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07/7/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm. Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật áp dụng theo quy định tại Thông tư số 20/TT-LB ngày 24/9/1992 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Y tế quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao