ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc đổi tên Ban tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ tỉnh

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg , ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ;

Căn cứ Thông báo số 910/TB .TU ngày 15/12/2003 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai thành Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai thành Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, trước mắt vẫn thực hiện theo Quyết định số 203/QĐ-UB ngày 21/10/1996 của UBND tỉnh Lào Cai, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh sẽ có quyết định điều chỉnh lại sau;

Trưởng ban và Phó trưởng ban, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc và Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh (có quyết định riêng).

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh (Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh), Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh