ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 636/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀGIÁ BÁN LẺ KINH DOANH THƯƠNG NGHIỆP ÁP DỤNG CHO THƯƠNG NGHIỆP XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVÀ TƯ THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị định số 17/NQ-TU ngày 30-9-1982 về những công tác cấp bách nhằm tăngcường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải tạo tư thương thực hiện việcquản lý ổn định thị trường thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định tạmthời mức giá bán lẻ tối đa một số mặt hàng thiết yếu áp dụng cho thương nghiệpxã hội chủ nghĩa và giá bán buôn (bán sỉ) cho tư thương các chợ đầu mối như sau:

Căn cứ khung giá quy định trênđây, Sở Thương nghiệp và Sở Lương thực sau khi thống nhứt ý kiến với Ủy ban Vậtgiá thành phố hướng dẫn khung giá những mặt hàng cụ thể của các loại hàng đó ápdụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và cho tư thương các quận, huyện khác.

Điều 2.- Sở Thương nghiệpthành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào giá quy định ở điều 1mà quy định mức giá tối đa những mặt hàng và công dịch vụ cụ thể khác :

- Sở Thương nghiệp : quy địnhgiá bán lẻ tham gia thị trường áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa vàgiá bán sỉ cho các chợ đầu mối.

- Ủy ban nhân dân các quận,huyện quy định giá bán tối đa áp dụng cho tư thương.

Điều 3.- Các tổ chứcthương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương phải thực hiện việc niêm yết giá vàchỉ được bán bằng hoặc thấp hơn giá đã niêm yết.

Điều 4.- Ủy ban Vật giáthành phố và Ban quản lý thị trường thành phố có trách nhiệm giúp Ủy ban nhândân thành phố tổ chức kiểm tra đôn đốc thực hiện quyết định này.

Điều 5.- Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn


Tên hàng

Quy cách - Phẩm chất

Đơn vị tính

Giá bán lẻ tối đa TN XHCN tham gia thị trường

Giá bán tối đa của tư thương (chợ đầu mối) bán sỉ

Phụ ghi

1. Gạo trắng thường

(25-35% tấm)

2. Thịt heo ba rọi

3. Nước mắm: - 15O đạm

11 – 12O đạm

4. Rau : lá bình quân

- Rau muống

- Quả củ bình quân

- Củ cải trắng

5. Chi bình quân

đ/kg

đ/kg

đ/lít

đ/lít

đ/kg

10,00

78,00

7,00

5,00

3,00

1,10

5,00

2,00

480,00

10,50

82,00

7,50

5,50

4,00

1,50

6 – 7,00

2,50

600,00