ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển

rừng cảnh quan, môi trường, du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TU ngày 16/4/2002 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2002-2005 và định hướng đến 2010;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại công văn số 413/CV-NLN ngày 24/5/2004; Sở Tài chính tại công văn số 421/CV-TC ngày 09/9/2004: Sở Kế hoạch & ĐT tại công vãn số 364/BC-KHĐT ngày 16/9/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Ban hành kèm theo quyết định này Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển rừng cảnh quan, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & ĐT trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cân đối bố trí nguồn từ ngân sách địa phương và nguồn vốn dự án 661 đảm bảo đủ kinh phí cho các dự án thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục PTLN, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyên, thị xã và Trưởng các Ban quản lý dự án 661 cơ sở căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh