ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của

tỉnh Lào Cai về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

_________________

UY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 418/KHCN ngày 29/9/2005 đề nghị phê duyệt phương án tổ chức biên chế và kinh phí hoạt động của cơ quan Thông báo điểm hỏi đáp của tỉnh Lào Cai về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Lào Cai về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Tên viết tắt là: Văn phòng TBT - LCai).

Văn phòng TBT - LCai đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai, được sử dụng con dấu và tài khoản của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng để hoạt động.

Điều 2.Văn phòng TBT - LCai có nhiệm vụ: Thông báo và hỏi đáp trong phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; thực hiện nhiệm vụ theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong mạng lưới theo quy định của Quy chế "Tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại" ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam:

a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO;

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên ít nhất 65 ngày trước khi ban hành; chịu trách nhiệm về thời gian và tính chính xác chuyên môn do địa phương quản lý khi thực hiện các nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp;

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương do UBND tỉnh ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của địa phương; về việc chấp nhận tuân thủ của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa cấp tỉnh đối với Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn.

2. Nhiệm vụ hỏi đáp:

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương khi có yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các bên quan tâm trong nước: các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn khi đang có khả năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam;

c) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các bên quan tâm tại địa phương về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đảnh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO.

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt Nam.

4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp về nguồn lực với cơ quan quản lý trực tiếp nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam và phân công của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

Biên chế của Văn phòng TBT - LCai trong tổng biên chế sự nghiệp đã được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ (Do cán bộ, viên chức thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng hoạt động kiêm nhiệm, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phụ trách chung);

Kinh phí hoạt động của Văn phòng TBT - LCai do ngân sách cấp hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, giải đáp các yêu cầu kỹ thuật trong thương mại khi gia nhập WTO (Có dự toán chi, tiết hàng năm gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt).

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh