ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo của nông dân;

Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”;

Xét đề nghị của Hội Nông dân tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh).

Điều 2.Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố: 638/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh).

Điều 2. Phạm vi áp dụng: Thành viên Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức gồm Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh gồm: Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, y viên Thường trực và các thành viên.

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm: Tổ trưởng, các Tổ phó và các Tổ viên

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 81: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo của nông dân.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh có nhiệm vụ:

- Làm công tác Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp giúp Trưởng ban và Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các khọp Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

4. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, bi dưỡng nghiệp vụ đHội Nông dân các cấp tham gia kịp thời, hiệu quả trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo của nông dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

5. y viên Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh có nhiệm vụ:

- Trực tiếp lãnh đạo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, đồng thời chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo, các báo cáo của Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của tỉnh.

- Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

6. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Tư pháp có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh tham gia các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, địa phương; hỗ trợ nghiệp vụ cho các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

7. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:

- Phi hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân vtài nguyên, môi trường, tập trung là lĩnh vực đất đai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

8. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã phối hợp với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, chuẩn bị các điều kiện cn thiết để nông dân được tư vấn pháp luật trực tuyến tại địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

9. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Tài chính có nhiệm vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg theo Thông tư 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Thẩm định để phân bổ kinh phí hàng năm giao cho Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Quyết định s81/2014/QĐ-TTg ; hướng dn cơ quan tài chính cấp huyện và cơ sở tham mưu UBND thực hiện, theo Thông tư hướng dẫn số 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

10. Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Công an tỉnh có nhiệm vụ:

Chủ động phối hợp với Hội Nông dân phát hiện, nắm tình hình để kịp thời xử lý khi có đông người tập trung đi khiếu kiện, nhất là khi có đông người tập trung v các cơ quan cấp tỉnh.

11. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh có nhiệm vụ:

- Thông báo tình hình khiếu kiện và kết quả giải quyết khiếu kiện của nông dân để Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện; phối hợp trong các bui tiếp dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh cả về nội dung và thống nhất xử lý vụ việc khiếu kiện của nông dân; giúp BCĐ tổng hợp đánh giá tình hình xử lý các công việc có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Phối hợp bố trí lịch các buổi họp của Ban Chỉ đạo 81, chuẩn bị nội dung các cuộc họp, ban hành các văn bản liên quan của Ban Chỉ đạo.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

Điều 5: Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

2. Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch.

3. Tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, tham gia đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chínhphủ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng ban, Phó trưởng ban Chỉ đạo giao.

5. Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ theo quy định (nếu có).

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 6: Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo:

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Nông dân tỉnh) và Bộ phận thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bình Định.

2. Quản lý kinh phí do ngân sách tỉnh cấp cho Ban Chỉ đạo đảm bảo hoạt động theo đúng quy đnh. Hằng năm lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách của tỉnh. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo Thông tư s151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.

Điều 7: Quy định về sử dụng con dấu:

Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo, sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng Ban ký các văn bản của Ban Chỉ đạo (khi được Trưởng Ban ủy quyền) sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 8: Chế đ làm việc của Ban Chỉ đo:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhưng phải sắp xếp thời gian để đảm bảo tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được phân công có chất lượng, hiệu quả.

2. Ban Chỉ đạo làm việc, quyết định các vấn đề theo nguyên tắc tập trung dân chủ (các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể để tham mưu đề xuất Trưởng ban Chỉ đạo quyết định).

Điều 9: Chế độ hội họp:

1. Ban Chỉ đạo họp mỗi năm 02 lần vào cuối tháng 6, tháng 12; họp đột xuất khi cn thiết. Tổ giúp việc họp mỗi quý 01 lần.

- Sơ kết: Mỗi năm sơ kết 01 lần hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp báo cáo tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo về lĩnh vực được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo tiến hành các hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Báo cáo, két quả thực hiện định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung phản ánh về Hội Nông dân tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp trình Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh xem xét, quyết định./.