ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 19 tháng 04 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

"V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 02/1999/QĐ-UB NGÀY 20/01/1999 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG "

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ V/v điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị tại công văn số 194 ngày 15/3/2002 của Sở Tài chính vật giá Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức học bổng quy định tại điểm 1 điều 1 quyết định 02/1999/QĐ-UB ngày 20/01/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh đang học tại các Trường phổ thông Dân tộc nội trú thuộc tỉnh Lâm Đồng từ 120.000đ/người/tháng lên 160.000đ/người/tháng.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo quy định tại quyết định 02/1999/QĐ-UB ngày 20/01/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002.

Điều 3: Các ông : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính vật giá, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến