UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 03 tháng 02 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BẢO TÀNG TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Căn cứ Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao thuộc UBND tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 36/TTr .SNV ngày 19/01/2004 của Giám đốc Sở Nội vụ và Công văn số 16/SVHTT ngày 14/01/2004 của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bảo tàng tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao; trên cơ sở chia tách Bảo tàng tỉnh Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Cần Thơ.

Bảo tàng tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Bảo tàng tỉnhtrình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; đồng thời sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :- Như Điều 4.
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh;
- 1A, 1D;
- MTTQ & các đoàn thể tỉnh;
- Lưu VP.UB (HC-NC-TH);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Hưng