HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 64-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN MỸ THANH THUỘC TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1881;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Đổi tên huyện Mỹ Thanh thành huyện Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)