THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 64/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA VỀ KHUYẾN KHÍCHVÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 11/TTr-BKH ngày02 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về khuyếnkhích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau được ký tại La Ha-va-na (Cu-ba) ngày 28 tháng 9năm 2007.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đốingoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu cóhiệu lực của Hiệp định trên.

Điều4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, CTTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng