ỦY BAN DÂN TỘC VÀ
MIỀN NÚI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/UB-QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Nghị định của Chínhphủ số 11-CP ngày 20/2/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;

- Căn cứ Quyết định của Thủtướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi côngnhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (tại văn bản số 1583/NC ngày22/12/1992, của Văn phòng Chính phủ);

- Theo đề nghị của Uỷ bannhân dân các tỉnh và có sự nhất trí của Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức cán bộChính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Địa chính

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận(đợt IV) các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (danh sách kèm theo).

Điều 2.Danh sách các xã,huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao là căn cứ để thực hiện các chủ trương chínhsách phát triển kinh tế - xã hội như đã ghi trong Nghị quyết 22/NQTW ngày22/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồngBộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ,cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhândân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Hoàng Đức Nghi