THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 640/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 147/TTg ngày 9 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông Lưu Minh Trị, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội làm Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội thay ông Nguyễn Triệu Hải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cáo lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông Lưu Minh Trị, Nguyễn Triệu Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh