ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6401/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀDUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 KHU DÂN CƯ VÀ CÔNGNGHIỆP LÊ MINH XUÂN, TẠI XÃ LÊ MINH XUÂN VÀ XÃ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu côngnghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập,thẩm định, phê duyệt và Quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTgngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnhquy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quyhoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXDngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01: 2008/BXD );

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBNDngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vềđiều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBNDngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBNDngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 6013/QĐ-UBNDngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quyhoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-UBNDngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt nhiệm vụ quyhoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân tại xã LêMinh Xuân, huyện Bình Chánh;

Căn cứ Công văn số 185/UBND-CNNngày 14 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đầu tư dự án Khucông nghiệp Lê Minh Xuân 3;

Căn cứ Công văn số 1319/UBND-CNN ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điềuchỉnh cục bộ quy hoạch chung huyện Bình Chánh bổ sung Khu dân cư phục vụ Khucông nghiệp Lê Minh Xuân 3;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch- Kiến trúc tại Tờ trình số 3997/TTr-SQHKT- QHC ngày 20 tháng 11 năm 2014 vềtrình duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu dâncư và công nghiệp Lê Minh Xuân tại xã Lê Minh Xuân và xã Tân Nhựt, huyện BìnhChánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnhnhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu dân cư và công nghiệp LêMinh Xuân tại xã Lê Minh Xuân và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, với các nộidung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới,diện tích, tính chất khu vực điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch:

- Vị trí khu quy hoạch: thuộcmột phần xã Lê Minh Xuân và một phần xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

- Phạm vi ranh giới:

+ Phía Bắc : giáp tuyến điện500 KV song song và cách đường Tỉnh lộ 10 khoảng 700m.

+ Phía Nam : giáp Kênh 9.

+ Phía Đông : giáp Kênh C.

+ Phía Tây : giáp đường Vànhđai 3 dự phóng.

- Tổng diện tích khu vực quyhoạch:

+ Quy mô theo nhiệm vụ quyhoạch được duyệt: 1.121 ha.

+ Quy mô theo điều chỉnh nhiệmvụ quy hoạch: 1.198,9 ha (do bổ sung khu dân cư liền kề khoảng 80 ha phục vụkhu công nghiệp Lê Minh Xuân 3).

- Tính chất của khu vực quyhoạch: cơ bản không thay đổi so với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tạiQuyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thànhphố:

+ Khu công nghiệp: ưu tiên pháttriển ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường;ngành công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm và các ngành công nghiệptrọng yếu theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủtướng Chính phủ.

+ Cụm công nghiệp: phục vụ choyêu cầu di dời các cơ sở sản xuất trên địa bàn các quận, huyện. Cụm công nghiệpđược bố trí các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, đồuống, công nghiệp dệt may, da giày, các ngành nghề phù hợp với quy hoạch pháttriển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm2030.

+ Khu dân cư: chủ yếu phục vụcho yêu cầu nhà ở công nhân và tái định cư.

Ngoài ra, tại Khu dân cư liềnkề 80 ha kế cận Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 có dành quỹ đất khoảng 10 ha đểbố trí Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy 2).

2. Cơ quan tổ chức lập điềuchỉnh quy hoạch chung:

Ban Quản lý dự án Quy hoạch Xâydựng (thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc).

3. Đơn vị tư vấn lập điều chỉnhnhiệm vụ quy hoạch chung:

Viện Quy hoạch Xây dựng (thuộcViện Nghiên cứu Phát triển Thành phố).

4. Hồ sơ, bản vẽ điều chỉnhnhiệm vụ quy hoạch chung:

- Thuyết minh điều chỉnh nhiệmvụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu dân cư và công nghiệp Lê Minh Xuântại xã Lê Minh Xuân và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quyhoạch trích từ đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh.

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu,phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000.

5. Dự báo quy mô dân số, cácchỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trongkhu vực quy hoạch:

5.1. Dự báo quy mô dân số:

- Dân số dự kiến: 60.000 người.

- Số lao động dự kiến: 84.000lao động.

5.2. Các chỉ tiêu dự kiến vềsử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch

a. Khu công nghiệp: sốlao động dự kiến 84.000 lao động.

STT

Loại đất

Chỉ tiêu

I

Chỉ tiêu sử dụng đất

1

Đất sản xuất công nghiệp và kho tàng bến bãi

55 - 70%

2

Đất công trình hành chính, dịch vụ

2 - 4%

3

Đất giao thông, bãi xe

10 - 20%

4

Đất cây xanh

10 - 15%

5

Đất các khu kỹ thuật (đầu mối hạ tầng kỹ thuật)

1 - 2%

II

Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

1

Chỉ tiêu cấp nước

40 - 50 m3/ha/ngày

2

Chỉ tiêu cấp điện

400 kw/ha

3

Chỉ tiêu thoát nước thải

40 - 50 m3/ha/ngày

4

Chỉ tiêu rác thải

0,5 tấn/ha/ngày

b. Khu dân cư (tái định cưvà nhà ở công nhân): dân số dự kiến 60.000 người.

STT

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

A

Chỉ tiêu đất các đơn vị ở

m2/người

20 - 44

- Đất nhóm ở

m2/người

12 - 20

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao)

m2/người

2 - 10

- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở:

+ Giáo dục

+ Các công trình dịch vụ đô thị khác (y tế, văn hóa, hành chính, thương mại dịch vụ,...)

m2/người

4 - 6

- Đất đường giao thông cấp khu vực

km/km2

8,0 - 6,5

B

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Đất giao thông tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh

%

13

- Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/ngày

180

- Tiêu chuẩn thoát nước

lít/người/ngày

180

- Tiêu chuẩn cấp điện

kwh/người/năm

2.000

- Tiêu chuẩn rác thải, chất thải

kg/người/ngày

1,0

6. Các yêu cầu và nguyên tắccơ bản về phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng trong khu vực quy hoạch:

Khu đất được chia làm 2 khu vực:

a. Khu I: quy mô khoảng544,68 ha, giới hạn bởi phía Tây kênh B.

- Dự kiến số lao động là 35.000công nhân.

- Khu dân cư tái định cư và nhàở công nhân quy mô 40.000 người.

- Bao gồm các khu công nghiệp:Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2; một phần Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 và Khudân cư (tái định cư và nhà ở công nhân) phía Nam đường Trần Đại Nghĩa.

- Chọn hướng chính trong giaiđoạn ngắn hạn sẽ mở trục đường từ đường Trần Đại Nghĩa vào khu trung tâm, vềlâu dài lấy trục chính từ đường Vòng cung Tây Bắc (bao gồm đường Võ Hữu Lợi vàđường Láng Le Bàu Cò). Khu trung tâm đặt tại vị trí trung tâm của toàn khu, cócác trục giao thông chính kết nối với khu trung tâm công nghiệp hiện hữu kể cảkhu trung tâm khu dân cư ở phía Nam đường Trần Đại Nghĩa.

- Khu I được bố trí với cácchức năng sau:

a.1. Khu công nghiệp:

- Khu vực xây dựng các xí nghiệpcông nghiệp.

- Khu trung tâm khu công nghiệp:bao gồm văn phòng điều hành khu công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng,thương mại dịch vụ, y tế,…

- Khu công viên cây xanh tậptrung và cây xanh cách ly.

- Bến bãi bao gồm bến xe buýt,bãi đậu xe taxi, bãi đậu xe ô tô.

- Đất giao thông nội bộ.

a.2. Khu dân cư:

- Dự kiến dân số 40.000 người.

- Khu dân cư bao gồm khu táiđịnh cư phục vụ yêu cầu tái định cư tại chỗ các hộ dân phải di dời trong khuquy hoạch và khu nhà ở công nhân. Trong khu quy hoạch dự kiến xây dựng đầy đủcác công trình công ích phục vụ người dân và công nhân lao động như giáo dục,thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa giải trí, công viên cây xanh,...

b. Khu II: quy mô khoảng654,22 ha giới hạn bởi phía Đông kênh B.

- Dự kiến số lao động là 49.000công nhân.

- Khu dân cư tái định cư và nhàở công nhân quy mô 20.000 người.

- Bao gồm các Khu, Cụm côngnghiệp hiện hữu và phát triển mới: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân; Khu công nghiệpLê Minh Xuân mở rộng; một phần Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3; Cụm công nghiệpthuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Cụm công nghiệp Trần Đại Nghĩa (gồm Cụmcông nghiệp sạch Trường Phú, Khu nhà máy sản xuất Ba Huân,…); khu tiểu thủ côngnghiệp (bên cạnh khu công nghiệp Lê Minh Xuân) và Khu dân cư kế cận Khu côngnghiệp Lê Minh Xuân 3.

- Định hướng quy hoạch pháttriển: mở rộng một phần lên hướng Đông Bắc.

- Khu II bao gồm các chức năngsau:

b.1. Khu công nghiệp:

- Khu vực xây dựng các xí nghiệpcông nghiệp.

- Khu trung tâm khu công nghiệp:bao gồm văn phòng điều hành khu công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng,thương mại dịch vụ, y tế,…

- Khu bãi đậu xe ô tô.

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Khu công viên cây xanh tậptrung và cây xanh cách ly.

- Đất giao thông nội bộ.

b.2. Khu dân cư:

- Dự kiến dân số 20.000 người.

- Quy hoạch là khu dân cư baogồm khu tái định cư, nhằm tái định cư tại chỗ các hộ dân phải di dời trong khuquy hoạch và khu nhà ở công nhân. Quy hoạch Khu dân cư dự kiến xây dựng đầy đủ cáccông trình công ích phục vụ người dân và công nhân lao động như hệ thống giáodục, khu thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa giải trí, công viên cây xanh,...

- Ngoài ra trong khu dân cư nàysẽ xác định dành quỹ đất khoảng 10 ha để xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt -Nhật (Bệnh viện Chợ Rẫy 2).

7. Yêu cầu đánh giá môi trườngchiến lược:

- Dự báo và đánh giá các tácđộng đến môi trường do ảnh hưởng của sự phát triển đô thị trong khu vực quy hoạch:gia tăng lượng nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn và khói bụi từ các hoạt độngsản xuất, sinh hoạt và giao thông đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch,….

- Các giải pháp giảm thiểu ônhiễm và bảo vệ môi trường: Thực hiện nghiêm túc công tác lập, phê duyệt Báocáo đánh giá tác động môi trường trong các đồ án quy hoạch xây dựng từ quyhoạch chung đến các quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500; trong quá trình thựchiện quy hoạch xây dựng cần kiên quyết xây dựng và thực hiện cho được kế hoạchhành động về bảo vệ môi trường trong ưu tiên đầu tư cũng như quản lý và giámsát tác động môi trường; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân vàtrình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý,… Đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân:thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng theo giấy phép đăngký đạt tiêu chuẩn môi trường, nhằm giảm áp lực đầu vào của nhà máy xử lý nướcthải Khu công nghiệp. Hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp thu gom và quản lýnguồn chất thải rắn, chất thải nguy hại hiệu quả và đúng quy định.

8. Hồ sơ sản phẩm của đồ án,tiến độ và tổ chức thực hiện:

8.1. Danh mục, hồ sơ sản phẩmcủa đồ án (17 bộ):

- Thuyết minh tổng hợp.

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệvùng, tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

- Bản đồ hiện trạng về kiếntrúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000.

- Các bản đồ hiện trạng hệthống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/5.000, bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốnggiao thông.

+ Bản đồ hiện trạng cao độ nềnvà thoát nước mặt.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngcấp điện chiếu sáng.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngcấp nước;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngthoát nước thải và xử lý chất thải rắn.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thốngthông tin liên lạc.

+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (tốithiểu 2 phương án), tỷ lệ 1/10.000.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đấtđai, tỷ lệ 1/5.000.

- Bản đồ định hướng không giankiến trúc cảnh quan.

- Các bản đồ định hướng pháttriển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/5.000, bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch giao thông.

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nềnvà thoát nước mặt đô thị.

+ Bản đồ quy hoạch cấp nănglượng.

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước.

+ Bản đồ quy hoạch thoát nướcthải và xử lý chất thải rắn.

+ Bản đồ quy hoạch hệ thốngthông tin liên lạc.

+ Bản đồ đánh giá môi trườngchiến lược.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây,đường ống kỹ thuật.

- Dự thảo Quy định quản lý theođồ án quy hoạch chung khu công nghiệp.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơđồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quyđịnh quản lý theo đồ án quy hoạch.

8.2. Tiến độ và tổ chức thựchiện:

a. Tiến độ thực hiện: thờigian lập đồ án quy hoạch chung tối đa 09 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

b. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch(chủ đầu tư): Ban Quản lý dự án Quy hoạch (Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

- Đơn vị tư vấn: Viện Quy hoạchXây dựng (thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố).

- Cơ quan thẩm định : Sở Quyhoạch - Kiến trúc.

- Cơ quan phê duyệt : Ủy bannhân dân Thành phố.

9. Các điểm lưu ý khi nghiêncứu, lập đồ án quy hoạch chung:

- Về kiến trúc cảnh quan -thiết kế đô thị khu vực: nội dung nghiên cứu về tổ chức không gian kiến trúc cảnhquan cần giữ gìn tính chất đặc thù, phát huy được bản sắc, đồng thời xác địnhcác khu vực dọc các kênh B, kênh C, kênh 2, kênh 3, kênh 4, kênh 5, kênh 6,kênh 7, kênh 8, các trục đường chính như đường Trần Đại Nghĩa, Vành đai 3, đườngLáng Le Bàu Cò, đường Võ Hữu Lợi,... để có kế hoạch lập quy hoạch chi tiết, Quychế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị khu vực cụ thể (Quy chế cấp 2) theo Nghịđịnh số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý khônggian, kiến trúc cảnh quan đô thị và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đôthị, làm cơ sở quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Về bố trí các công trình hạtầng kỹ thuật: trong phạm vi đồ án cần nghiên cứu bố trí các công trình đầu mốihạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cho khu vực quy hoạch và cấp đô thị, phù hợpvới định hướng quy hoạch chung huyện Bình Chánh.

- Quy hoạch hệ thống đường giaothông phù hợp với tính chất là một khu đô thị công nghiệp hiện hữu kết hợp pháttriển mới, kết nối đồng bộ theo tầng bậc, đồng thời cải tạo mở rộng các tuyếnđường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông theo đồ án quy hoạch chung xâydựng huyện Bình Chánh và các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạchchi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Tỷ lệ giao thông theo quy chuẩn xâydựng, song song với việc nâng cấp hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật hiệnhữu.

- Cần lưu ý dành quỹ đất thíchhợp (đặc biệt là các quỹ đất công) để bố trí các công trình phúc lợi công cộng- hạ tầng xã hội, cây xanh; đồng thời lưu ý dành quỹ đất phù hợp để bố trí cáccông trình bến bãi đậu xe, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông, bến bãitrên địa bàn Thành phố và quy hoạch huyện Bình Chánh.

- Căn cứ vào định hướng phânkhu chức năng và phát triển không gian, cảnh quan kiến trúc, đảm bảo đồng bộ vềhạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cần xác định các khu vực, quỹ đất phù hợp đểxây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhâncủa các khu, cụm công nghiệp tập trung trong phạm vi quy hoạch để đáp ứng nhucầu theo chương trình phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, nhà ởxã hội, nhà ở công nhân của các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bànThành phố.

- Tại các khu vực ven kênh B,kênh C, kênh 2, kênh 3, kênh 4, kênh 5, kênh 6, kênh 7, kênh 8 cần lưu ý tuânthủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch đã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố banhành Quy định quản lý, sử dụng hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, mương, rạch trong khu vực quy hoạch cần cóý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền đã được quy định tại Quyết địnhsố 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố banhành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh,rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cần lưu ý tiếp thu, ghi nhậnvà giải trình các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ ánquy hoạch (theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở) để có giảipháp quy hoạch phù hợp, khả thi.

- Trong quá trình lập đồ án quyhoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 cần phù hợp với đồ án quy hoạch chung xâydựng huyện Bình Chánh đã được phê duyệt.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng ngành, địa phương và trên cơsở định hướng phát triển đô thị theo từng giai đoạn, các chương trình, côngtrình trọng điểm của Thành phố, quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,quy hoạch phát triển ngành - lĩnh vực; cần xác định các phân kỳ thực hiện, códự kiến các dự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi quy hoạch để làm cơ sở tổ chứcthực hiện quy hoạch. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức chính trị - xã hội, cộngđồng dân cư thực hiện việc giám sát trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiệntheo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Nội dung hồ sơ, hình thức,quy cách thể hiện bản vẽ đồ án cần thực hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXDngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống kýhiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng và Thông tư số 10/2010/TT-BXDngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạchđô thị. Tầng cao công trình cần thể hiện theo QCVN 03: 2009/BXD .

Điều 2. Trách nhiệm củachủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, BanQuản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc), Ban Quản lýcác Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh vàđơn vị tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chínhxác các số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ, bản vẽ điều chỉnh nhiệm vụ quyhoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu dân cư và công nghiệp Lê Minh Xuân tại xãLê Minh Xuân và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

- Trên cơ sở điều chỉnh nhiệmvụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 này được phê duyệt, Ban Quản lý dự ánQuy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) phối hợp Ban Quản lý cácKhu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổchức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000để làm cơ sở quản lý xây dựng đô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Điều 3. Quyết định nàyđính kèm bản thuyết minh và các bản vẽ quy hoạch được nêu tại Khoản 4, Điều 1Quyết định này và thay thế Quyết định số 3493/QĐ- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ1/5000 Khu dân cư và công nghiệp Lê Minh Xuân tại xã Lê Minh Xuân, huyện BìnhChánh.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng ViệnNghiên cứu Phát triển Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất vàCông nghiệp Thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (thuộc SởQuy hoạch - Kiến trúc), Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Xuân, Chủ tịch Ủy bannhân dân xã Tân Nhựt, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, Côngty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh, Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG và các đơnvị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín