ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2010/QĐ-UBND NGÀY 18/6/2010 VỀ LĨNH VỰC, THỜI GIANTỔ CHỨC LÀM VIỆC NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống văn bản quyphạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 311/TTr-SNV ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số68/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh về lĩnh vực, thời gian tổ chức làmviệc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại mộtsố cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơquan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (Sở Nội vụ 3 bản);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, TTTHCB.
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh