ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định quản lý các hoạt động trong khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý tại Khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai;

Xét đề nghị của Ban quản lý Kinh tế cửa khẩu thị xã Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định quản lý các hoạt động trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Ban quản lý Kinh tế cửa khẩu thị xã Lào Cai chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng; Trưởng ban quản lý kinh tế cửa khẩu thị xã Lào Cai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2004.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim