ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6449/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂNBẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CPngày 06/02/2013 của Chính phủvề rà soát,hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận ThủĐức tại Tờ trình số 512/TTr-TP ngày 21 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 (năm) văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành, gồm các văn bảnsau:

1. Quyết định số 267/2005/QĐ-UB ngày 31/03/2005 củaỦy ban nhân dân quận Thủ Đức về việc banhành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Thủ Đức;

2. Quyết định số 264/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008củaỦy ban nhân dân quận Thủ Đức về Banhành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanhtra xây dựng phường tại quận Thủ Đức;

3. Quyết định số 265/2008/QĐ- UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về Ban hành quyđịnh quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xâydựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trênđịa bàn quận Thủ Đức;

4. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 củaỦy ban nhân dân quận Thủ Đức về việcthành lập Ban quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức;

5. Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 21/4/2011 vềchấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quyphạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luậthiện hành, không còn đối tượng điều chỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủtrưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy bannhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Kiểm tra Văn bản (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân