BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 646/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THĂM HỎI ỐM ĐAU, PHÚNG VIẾNG TANG GIATRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghịđịnh số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghịđịnh số 105/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổchức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1079/QĐ-BNV ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hànhQuy chế làm việc của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị củaVụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúngviếng tang gia trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1734/QĐ-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng BộNội vụ ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong khối cơquan Bộ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

QUY ĐỊNH

VỀ THĂM HỎI ỐM ĐAU, PHÚNG VIẾNG TANG GIA TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊTHUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Nội vụ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đốitượng, phạm vi

1. Cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (gọi tắt làngười lao động) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, baogồm: Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Trungtâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Tôngiáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Hành chính Quốcgia, các Ban quản lý Dự án trực thuộc Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoànthanh niên Bộ.

2. Cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộđã nghỉ hưu (gọi tắt là cán bộ hưu) nếu được gia đình báo bị ốm đau hoặc từtrần.

3. Tứ thân phụmẫu, vợ, chồng, con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơquan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (gọi tắt là thân nhân) bị ốm đau hoặc từtrần.

Điều 2. Mụcđích, ý nghĩa

Thăm hỏi ốm đau,phúng viếng tang gia là thể hiện tình cảm chân thành, góp phần chia sẻ, độngviên khi bản thân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình cóngười ốm đau hoặc từ trần.

Chương II

QUY ĐỊNH THĂM HỎI, PHÚNG VIẾNG

Điều 3. Về thămhỏi ốm đau

1. Mức độ ốm đaucần thăm hỏi

a) Cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động bị ốm đau do bệnh tật phải nghỉ việc điều trịtại bệnh viện từ 3 ngày trở lên và điều trị ngoại trú dài ngày tại nhà hoặc bịtai nạn rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe;

b)Thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ hưu trí bịốm đau phải điều trị tại bệnh viện dài ngày hoặc bị tai nạn rủi ro nguy hiểmđến tính mạng.

2. Tổ chức thămhỏi

a) Thủ trưởng cơquan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngphối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình vàbản thân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

b) Trường hợp thăm hỏi là thân nhân hoặc bảnthân các đồng chí Lãnh đạo Bộ nguyên là Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì,phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnhđạo Bộ để đi thăm hỏi;

c) Trường hợp thăm hỏi là cán bộ hưu trí, khinhận được thông báo của gia đình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lýcán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước khi nghỉ hưu chủ động tổchức thăm hỏi (nếu cơ quan, đơn vị nơi cán bộ hưu trí đã sáp nhập thì do thủtrưởng cơ quan, đơn vị mới quản lý cán bộ công chức, viên chức chủ động tổ chứcthăm hỏi hoặc giải thể thì do Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tổ chức thăm hỏi).

Điều 4. Vềphúng viếng tang gia

1. Cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động đang công tác và cán bộ hưu trí từ trần.

a) Vụ Tổ chức cánbộ báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo tin buồn đến các cơ quan, đơn vị thuộc vàtrực thuộc Bộ biết và tham gia đoàn viếng của Bộ để thăm hỏi động viên, chiabuồn với gia đình người từ trần, đồng thời thông báo tin buồn đến các cơ quan,đơn vị người từ trần đã công tác trước đây biết để thăm hỏi, động viên chiabuồn với gia đình người từ trần;

b) Văn phòng Bộchuẩn bị 01 vòng hoa và băng tang màu đen có ghi “Đảng ủy, Chính quyền, Côngđoàn cơ quan Bộ Nội vụ kính viếng” (đối với khối cơ quan Bộ).

2. Thân nhân của cánbộ, công chức, viên chức từ trần.

a) Vụ Tổ chức cánbộ báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo tin buồn đến các cơ quan, đơn vị thuộc vàtrực thuộc Bộ cử người tham gia đoàn viếng;

b) Đại diện Lãnhđạo Bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vịtrực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có người từtrần, thay mặt cơ quan Bộ làm trưởng đoàn đi viếng;

c) Văn phòng Bộchuẩn bị xe ô tô phục vụ đưa đón cán bộ, công chức, viên chức đi viếng; Vụ Tổchức cán bộ phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Công đoàn Bộ chuẩn bị01 vòng hoa và băng tang màu đen có ghi “Bộ Nội vụ kính viếng” (đối với thânnhân của cán bộ, công chức, viên chức trong khối cơ quan Bộ).

3. Đối với côngchức từ cấp Vụ (Phó Vụ trưởng) và tương đương trở lên (trừ các chức danh đượctổ chức Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao) và thân nhân của công chức từ cấp Vụ (Phó Vụ trưởng) vàtương đương trở lên thuộc các cơ quan trực thuộc Bộ (cấp Tổng cục) áp dụng nhưkhoản 1 và 2 Điều này.

4. Đối với một số trường hợp đặc biệt khác, các cơ quan, đơn vịbáo qua Vụ Tổ chức cán bộ để Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét cụthể đối với từng trường hợp.

Điều 5. Chế độthăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia

1. Chế độ thăm hỏiốm đau, phúng viếng và các chi phí khác có liên quan của thân nhân và cán bộ,công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộckhối cơ quan Bộ (hưởng lương tại Văn phòng Bộ) thực hiện từ nguồn kinh phí củaVăn phòng Bộ và Công đoàn cơ quan Bộ theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chếhoạt động của Công đoàn.

2. Chế độ thăm hỏiốm đau, phúng viếng và các chi phí khác có liên quan của thân nhân và cán bộ,công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước củacác đơn vị còn lại thuộc Bộ thực hiện từ nguồn kinh phí của Bộ cấp hoặc nguồntài chính của đơn vị đó (theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế hoạt động củaCông đoàn).

3. Đối với cáctrường hợp đặc biệt khác do Lãnh đạo Bộ quyết định theo đề nghị của Vụ Tổ chứccán bộ.

4. Các đơn vịthuộc và trực thuộc Bộ căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơquan nhà nước, về khoán quỹ tiền lươngtheo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơcấu ngạch công chức. Do vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnghưởng lương từ ngân sách nhà nước ở cấp đơn vịdự toán nào thì đơn vị đó chịu trách nhiệm tổ chức thăm hỏi và chi kinh phíthăm hỏi, phúng viếng, chi phí khác có liên quan theo Quy chế chi tiêu nội bộhoặc Quỹ Công đoàn của cơ quan đó.

Chương III

LỄ TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC KHI TỪ TRẦN

Điều 6. Đưa tinbuồn

Cơ quan, đơn vị cócán bộ, công chức, viên chức từ trần chủ trì phối hợp với Vụ (Ban) Tổ chức cánbộ của cơ quan, đơn vị để đưa tin buồn thông báo về lễ tang đến các cơ quan,đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ hoặc đưa tin trên báo, đài cho từng đối tượng cụthể theo quy định.

Điều 7. Ban Lễtang

1. Đối với cán bộlãnh đạo quản lý, cán bộ hưu (nếu gia đình đề nghị cơ quan tổ chức lễ tang) từcấp Vụ trở lên và chuyên viên cao cấp từ trần; tham gia Ban lễ tang của Bộ domột đồng chí Lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban (do Bộ trưởng phân công) và các thànhviên khác, bao gồm: đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoànthanh niên cơ quan Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và thủ trưởng đơn vị cócán bộ, công chức, viên chức từ trần, đại diện gia đình (nếu là cán bộ hưu cóđại diện Ban liên lạc hưu trí của Bộ và đại diện chính quyền nơi cư trú củangười từ trần).

2. Đối với cán bộ,công chức, viên chức, cán bộ hưu (nếu gia đình đề nghị cơ quan tổ chức lễ tang)từ chuyên viên chính trở xuống từ trần; tham gia Ban lễ tang của Bộ do thủtrưởng cơ quan, đơn vị đã hoặc đang trựctiếp quản lý công chức làm Trưởng ban (trường hợp cơ quan, đơn vị của cán bộ,công chức nghỉ hưu đã giải thể thì Vụ trưởng (Trưởng ban) Tổ chức cán bộ làmTrưởng ban), đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ làm Phó Trưởng ban vàcác thành viên khác, bao gồm: đại diện Công đoàn cơ quan, đơn vị, Văn phòng cơquan, đơn vị và Công đoàn bộ phận, đại diện gia đình (nếu là cán bộ hưu có đạidiện Ban liên lạc hưu trí của cơ quan, đơn vịvà đại diện chính quyền nơi cư trú của người từ trần).

Trường hợp Trưởngban lễ tang là Vụ trưởng (Trưởng ban) Tổ chức cán bộ hoặc thủ trưởng cơ quan,đơn vị đi vắng thì Phó Vụ trưởng (Phó Trưởng ban) Tổ chức cán bộ hoặc phó thủtrưởng cơ quan, đơn vị làm Trưởng ban.

Điều 8. Tổ chứclễ tang

1. Nội dung côngviệc tổ chức lễ tang

a) Vụ (Ban) Tổchức cán bộ thông báo tin buồn, phối hợpvới thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang quản lý công chức và gia đình chuẩn bị điếuvăn;

b) Vụ (Ban) Tổchức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vănphòng cơ quan, đơn vị có người từ trần cùng gia đình tổ chức tại nhà tang lễhoặc tại gia đình;

c) Văn phòng cơquan, đơn vị chuẩn bị công tác hậu cần (xe ô tô, sổ tang, băng tang, bàn ghế,trang trí lễ đài, nước uống....đối với cán bộ, công chức);

d) Gia đình chuẩnbị ảnh người quá cố (Huân, Huy chương nếu có) và các công việc khác có liênquan đến tổ chức lễ tang.

2. Việc tổ chức lễtang và an táng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chứcthực hiện

1. Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến Quy định này đếncán bộ, công chức, viên chức để quán triệt thực hiện.

2. Vụ Tổ chức cánbộ có trách nhiệm theo dõi, phối hợp vớiCông đoàn Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện.

Trong quá trìnhthực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổchức, cá nhân liên quan phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báocáo Bộ trưởng xem xét quyết định./.