UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 646 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu phí đổi sổ hộ khẩu khu vực ngoại thành

________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;

Căn cứ Tờ trình số 214/ PC13 ngày 2 tháng 11 năm 1996 của Công an Thành phố Hải Phòng và công văn số 12 TB/TC ngay 22 tháng 11 năm 1996 của Sở Tài chính về việc thu lệ phí đổi sổ hộ khẩu gia đình cho khu vực ngoại thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu lệ phí đổi sổ hộ khẩu gia đình ở khu vực ngoại thành Hải Phòng là 4.000 (Bốn ngàn đồng) một hộ gia đình.

Điều 2. Số tiền lệ phí thu được dùng cho việc in sổ và chi phí đổi sổ và được phép theo dõi đầy đủ trên sổ sách, thanh quyết toán kịp thời theo đúng pháp lệnh kế toán thông kê .

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách