ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định thi đua khen thưởng trong “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết đinh số 597/QĐ-UB ngày 27/11/2003 của UBND tỉnh Quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UB ngày 8/3/2003 về việc triển khai chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tỉnh Lào Cai năm 2003;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về thi đua khen thưởng trong "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004.

Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh