BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ ngày 08/12/2014 của Chính Phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền”, áp dụng cho các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã).

>> Xem thêm:  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Điều 2. Giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối, phối hợp với đơn vị có liên quan của Bộ Y tế tổ chức hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Tiêu chí này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế công văn số 5123/YT-YH ngày 03/7/2001 của Bộ Y tế ban hành bản “Tiêu chuẩn xã tiên tiến về y học cổ truyền”.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để B/cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Đông y Việt Nam(để phối hợp);
- Lưu: VT,YDCT.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH XÃ TIÊN TIẾN VỀ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------------------------------------
I. Hướng dẫn chung
Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền được áp dụng để đánh giá các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng phương pháp y học cổ truyền của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) hằng năm.
Xã được công nhận xã tiên tiến về y dược cổ truyền phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
- Đạt từ 90 điểm trở lên

>> Xem thêm:  Cách thức hợp pháp hóa phần đất dôi dư không có trên sổ đỏ ? Có phải nộp tiền thuế đất hay không ?

- Không bị “điểm liệt” (tiêu chí không có điểm)
- Bắt buộc phải có nhân lực y dược cổ truyền.
Quận/Huyện được công nhận Quận/Huyện Tiên tiến về y dược cổ truyền:
- 100% xã có hoạt động y dược cổ truyền
- Từ 80% trở lên xã/phường đạt xã tiên tiến về y dược cổ truyền so với tổng số xã/phường thuộc Quận/huyện.
Những tiêu chí trong Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” là những chỉ tiêu liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Chính quyền, các cấp ủy đảng trong công tác phát triển y dược cổ truyền tuyến cơ sở; phối hợp Hội Đông y và các ban ngành đoàn thể trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển nền Đông y Việt Nam.
Các tiêu chí đánh giá trong bản hướng dẫn này là dựa theo các văn bản Quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành đối với công tác phát triển y tế tuyến cơ sở. Khi các quy định này thay thế hoặc bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc bổ sung đó.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị có ý kiến phản hồi gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền).
II. Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện:
- Tuyến Trung ương (Bộ Y tế): Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về Y dược cổ truyền”; theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này trên phạm vi cả nước.

>> Xem thêm:  Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế ? Nghĩa vụ bồi thường khi chấm dứt hợp đồng ?

- Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giám đốc Sở Y tế tỉnh/thành phố tổ chức, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này trong toàn tỉnh
- Tuyến quận/huyện: Giám đốc Trung tâm y tế quận/huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
- Trung tâm y tế huyện là cơ quan chủ trì, đầu mối phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện, phòng y tế huyện và các đơn vị liên quan khác hướng dẫn thực hiện, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” cho các xã trong quận/huyện; trực tiếp thực hiện một số chỉ tiêu trong Quyết định có liên quan tại xã.
- Tuyến xã: Trạm y tế xã/phường là cơ quan chủ trì và đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên.
III. Các nội dung triển khai thực hiện:
1. Tuyến tỉnh:
- Hằng năm Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” trong tỉnh, bao gồm số xã đạt các chỉ tiêu của tiêu chí qua các giai đoạn, bố trí nguồn lực để thực hiện (xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, mua sắm trang thiết bị, cung ứng thuốc...)
- Phổ biến nội dung Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” đến cơ sở y tế liên quan như bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh, trung tâm y tế quận/huyện, bệnh viện đa khoa huyện, phòng y tế huyện và các đơn vị liên quan khác thông qua hội nghị hoặc qua đường công văn.
- Hướng dẫn Trung tâm y tế quận/huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ các xã được công nhận đạt “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” theo từng giai đoạn.
- Tổ chức đánh giá lại xã, quận/huyện tiên tiến về y dược cổ truyền.

>> Xem thêm:  Trình tự thực hiện làm đơn kiện tranh chấp đất như thế nào ? Chi phí kiện tụng mất khoảng bao nhiêu ?

- Tổng kết, cấp giấy chứng nhận xã đạt tiên tiến về y dược cổ truyền, đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác y dược cổ truyền.
- Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế .
2. Tuyến quận/huyện:
- Trung tâm y tế huyện lập kế hoạch, lộ trình xây dựng xã Tiên tiến về y dược cổ truyền.
- Trung tâm y tế huyện phối hợp với phòng y tế và các đơn vị liên quan phổ biến nội dung Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” đến các xã trên địa bàn.
- Hướng dẫn các trạm y tế thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền”.
3. Tuyến xã:
- Báo cáo thực trạng và kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” theo hướng dẫn của Trung tâm y tế quận, huyện.
- Quán triệt các nội dung của Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền”.
- Tự đánh giá, so sánh thực trạng hiện nay với Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền”.

>> Xem thêm:  Cách chia tài sản chung khi mẹ mất bố lấy vợ hai ? Thủ tục phân chia tài sản theo quy định pháp luật ?

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và triển khai thực hiện các hoạt động nhằm thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền” theo hướng dẫn của tuyến trên; trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đăng ký với Trung tâm y tế quận/huyện thời gian phấn đấu đạt xã tiên tiến về y dược cổ truyền và những kiến nghị cần thiết đề nghị tuyến trên hỗ trợ.
IV. Trình tự đánh giá, xét công nhận xã tiên tiến về y dược cổ truyền:
1. Tuyến xã:
- Đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện (Trung tâm y tế huyện và Phòng y tế huyện) về việc thực hiện Quyết định “Tiêu chí xác định xã tiên tiến về y dược cổ truyền”.
- Trạm y tế tự tổ chức đánh giá việc đạt các tiêu chí xác định xã tiên tiến y dược cổ truyền; thu thập đầy đủ các tài liệu, số liệu, lập hồ sơ để chứng minh cho việc đạt các tiêu chí.
- Với những tiêu chí chưa đạt, cần có kế hoạch để phấn đấu đạt trong thời gian sớm nhất.
- Sau khi trạm y tế tự đánh giá đã đạt các tiêu chí theo qui định, trạm y tế báo cáo giám đốc Trung tâm y tế huyện đề nghị xét công nhận xã đạt Tiên tiến về y dược cổ truyền.
2. Tuyến huyện:
- Trung tâm y tế quận, huyện thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiên tiến về y dược cổ truyền gồm: Lãnh đạo và cán bộ y dược cổ truyền thuộc trung tâm y tế, đại diện phòng y tế, bệnh viện y dược cổ truyền, bệnh viện đa khoa quận/huyện, Khoa y, dược cổ truyền, Hội Đông y quận/huyện. Giúp việc cho Hội đồng có Tổ thư ký gồm 3-5 cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp.

>> Xem thêm:  Đe dọa sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm phạm tội gì ? Làm đơn tố cáo đến cơ quan nào để được giải quyết ?

- Sau khi nhận được văn bản và hồ sơ liên quan do trạm y tế xã gửi, Tổ Thư ký có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trực tiếp kiểm tra, đánh giá tất cả các chỉ tiêu theo quy định; trên cơ sở đó làm Biên bản thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt Tiên tiến về y dược cổ truyền.
- Hội đồng tuyến huyện họp xét xã đạt Tiêu chí xã tiên tiến về y dược cổ truyền: Trên cơ sở hồ sơ đã được Tổ thư ký kiểm tra, thẩm định, đại diện cán bộ trạm y tế xã trình bày trước Hội đồng tình hình thực hiện các Tiêu chí xã tiên tiến về y dược cổ truyền; Tổ Thư ký trình bày kết quả thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định, xem xét, nêu các vấn đề cần làm rõ; đại diện cán bộ trạm y tế xã trả lời Hội đồng; Hội đồng bỏ phiếu thông qua, 2/3 số phiếu trở lên đồng ý thì xã đó được công nhận xã đạt Tiên tiến về y dược cổ truyền.
- Trung tâm y tế tổng hợp hồ sơ, gửi danh sách những xã đạt Tiêu chí xã tiên tiến về y dược cổ truyền lên Sở Y tế.
3. Tuyến tỉnh:
- Sở Y tế thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiên tiến về y dược cổ truyền gồm: Lãnh đạo và cán bộ y dược cổ truyền thuộc Sở Y tế, bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh, Hội Đông y tỉnh, thành phố. Giúp việc cho Hội đồng có Tổ thư ký gồm 3-5 cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp.
- Tổ Thư ký có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, đánh giá và thẩm định tất cả các hồ sơ do Trung tâm y tế quận/huyện chuyển lên.
- Hội đồng tổ chức họp, thẩm định hồ sơ tương tự như tuyến huyện.
- Trên cơ sở đánh giá và Biên bản thẩm định của Hội đồng, lãnh đạo Sở Y tế ra Quyết định công nhận xã đạt Tiên tiến về y dược cổ truyền và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền).
- Hằng năm, các địa phương có các hình thức khen thưởng phù hợp đối với các xã có thành tích tốt trong việc phấn đấu đạt Tiêu chí xã và quận/huyện tiên tiến về y dược cổ truyền./.

>> Xem thêm:  Mức phạt khi lấn chiếm đất hành lang đê để xây dựng nhà ở ? Cơ quan nào có thẩm quyền phạt ?