BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN CHỈ ĐẠO PCLB&TKCN
------------------------
Số: 647/QĐ-PCLB &TKCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo
Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải
---------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM
CỨU NẠN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải;

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-BGTVT ngày 16/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) Bộ Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các Uỷ viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải có tên sau đây:
1. Phó Trưởng ban thường trực:
Giúp Trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Trưởng ban về công việc chung của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN; giúp Trưởng ban trong xây dựng kế hoạch, triển khai các chỉ thị, công điện của Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia TKCN, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và của Bộ trưởng Bộ GTVT; lập kế hoạch công tác và đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo khác trong việc kiểm tra, giám sát công tác PCLB&TKCN của Bộ GTVT.
Giúp Trưởng ban phối hợp với các địa phương (thông qua các Sở GTVT, GTCC) để chỉ đạo tốt công tác PCLB&TKCN ở các địa phương Trưởng ban được phân công phụ trách cũng như công tác PCLB&TKCN của ngành GTVT trên phạm vi cả nước.
Khi Bộ trưởng có Quyết định bổ sung Phó trưởng ban mới để giúp đỡ Phó trưởng ban thường trực thì Trưởng ban sẽ phân lại nhiệm vụ của các Phó trưởng ban.
2. Ông Bùi Nguyên Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ: Phụ trách công tác hậu cần, bố trí phương tiện đi lại, các điều kiện làm việc khác cho Trưởng ban và các thành viên khác khi tham gia các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi đi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khắc phục hậu quả do thiên tai sự cố gây ra.
3. Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, động viên, quyên góp giúp đỡ đồng bào ở vùng bị thiên tai, kỷ luật đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm các qui định hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác Phòng chống lụt bão.

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

4. Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Hàng hải Việt Nam; theo dõi, chỉ đạo khắc phục hậu quả khi có thiên tai, tai nạn xảy ra liên quan đến các đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam quản lý. Trực tiếp chỉ đạo tại Cục Hàng hải Việt Nam việc tổ chức thực hiện Công ước quốc tế Tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979(SAR 79). Sẵn sàng huy động tàu tìm kiếm cứu nạn tham gia ứng cứu khi có lệnh huy động của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ GTVT khi có thiên tai, sự cố và thảm hoạ xảy ra ở trong nước và các nước ASEAN đã ký Hiệp định tương trợ khi có thiên tai thảm hoạ xảy ra.
5. Ông Lưu Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão ngành Hàng không. Trực tiếp theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả khi có tai nạn về Hàng không; theo dõi, kiểm tra công tác phòng chống lụt bão các sân bay, nhà ga và cảng hàng không. Đối với lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các cảng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam… do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phân công.
6. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực Đường bộ.
7. Ông Trần Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam: Phụ trách, theo dõi công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực Đường thủy nội địa.
8. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đối với lĩnh vực Đường sắt, trực tiếp chỉ đạo và phối hợp Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt khắc phục hậu quả khi có tai nạn xảy ra đối với ngành Đường sắt.
9. Ông Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình Giao thông: Theo dõi về việc thực hiện thi công các công trình phòng chống lụt bão; khắc phục hậu quả lụt, bão, đề xuất phương án, giải pháp khắc phục sửa chữa các công trình hư hỏng do bão lụt gây ra; theo dõi công tác Phòng chống lụt bão các Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông, các Ban Quản lý các Dự án thuộc Bộ.
10. Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Giám đốc Cục Y tế Giao thông vận tải: Chỉ đạo chuyên môn về công tác y tế trong phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải. Trực tiếp chỉ đạo các bệnh viện, phòng khám, các đơn vị trong ngành GTVT khi có thiên tai sự cố xảy ra đối với ngành GTVT.
11. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông: Phối hợp Văn phòng Ban chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo qui định của Công ước SAR 79.
Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị vận tải trong toàn ngành, bao gồm cả Trung ương và địa phương.
12. Ông Nguyễn Danh Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư:

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Tham mưu giúp Bộ trưởng, Trưởng ban trong việc bố trí vốn đầu tư, lập kế hoạch để triển khai các dự án có liên quan đến đầu tư, nâng cấp mua sắm trang thiết bị PCLB&TKCN của ngành Giao thông vận tải.
Đối với các dự án mới, các dự án khôi phục lại hoàn toàn...tham mưu cho Bộ trưởng, Trưởng ban trong việc lồng ghép chương trình kiên cố hoá, giảm nhẹ thiệt hại do tác động của thiên tai, thảm hoạ khi thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.
13. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính: Tham mưu cho Trưởng ban về cơ chế, quản lý tài chính, tài sản, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giao thông vận tải.
14. Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vận tải: Tham mưu cho Trưởng ban trong việc chỉ đạo các đơn vị vận tải trong ngành Hàng không, Hàng hải, Đường sắt, Đường bộ, Đường Thuỷ nội địa tham gia giải phóng hàng hoá, hành khách bị ách tắc do hậu quả của thiên tai, sự cố, giúp Trưỏng ban tham gia điều động phương tiên ứng cứu lụt, bão và sự cố.
15. Ông Trần Phúc Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo, khắc phục hậu quả khi có tai nạn, sự cố do hậu quả của mưa lũ gây ra cho hạ tầng Đường sắt, phối hợp với Cục Đường sắt trong việc tổ chức, thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách khi Trưởng ban yêu cầu
16. Ông Ngô Tùng Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Tập đoàn và trực tiếp chỉ đạo, khắc phục hậu quả khi có tai nạn, sự cố do hậu quả của mưa, bão gây ra cho các nhà máy đóng tàu, triền đà, âu tàu, ụ tàu và các phương tiện vận tải thủy. Đặc biệt chú trọng đối với công việc đảm bảo an toàn trong việc neo giữ tàu thuyền đang trên triền đà hoặc đã hạ thủy trong các vùng nước của nhà máy đóng tàu khi có dự báo bão và áp thấp.
17. Ông Bùi Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo, khắc phục hậu quả khi có tai nạn, sự cố do hậu quả của mưa lũ gây ra đối với phương tiện vận tải biển, nhà kho, bến cảng. Đối với những vụ tai nạn tàu biển nghiêm trọng phải báo cáo ngay Lãnh đạo Bộ GTVT và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
18. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam: Phụ trách công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo, khắc phục hậu quả khi có tai nạn, sự cố do hậu quả của mưa lũ gây ra đối với phương tiện bay thuộc quyền quản lý, khai thác của Viet Nam Airlines. Sẵn sàng huy động tàu bay tham gia vận chuyển hành khách, hàng hoá khi có lệnh huy động của Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ GTVT khi có thiên tai, thảm hoạ xảy ra ở trong nước và các nước ASEAN (các nước đã ký Hiệp định tương trợ khi có thiên tai thảm hoạ xảy ra trong ASEAN). Đối với những vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng phải báo cáo ngay Lãnh đạo Bộ GTVT và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số: 1797/QĐ-PCLB &TKCN ngày 20/6/2008 của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải và có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành và các Ông, Bà trong Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT căn cứ phạm vi trách nhiệm của mình thi hành quyết định này./.

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo PCLBTW (để b/c);
- Uỷ ban Quốc gia TKCN (để b/c);
- Lưu VT, BCĐ PCLB&TKCN (3 bản);
TRƯỎNG BAN
Thứ trưởng Trương Tấn Viên

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp rồi dựng nhà cấp 4 có hợp pháp không ? Thủ tục để mua đất nông nghiệp ?