UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾVỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤPTỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật tổ chứcHĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/1 l/2003;

Căn cứ Luật Khoahọc và Công nghệ đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôngqua ngày 09/6 /2000,

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tại tờ trình số 231 / TTR-KHCNngày 17 tháng 5 năm 2005 và công văn số 408/KHCN ngày 10/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèmtheo quyết định này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt Đềtài khoa học và công nghệ cấp tỉnh".

Điều2. Quyết địnhnày có hai lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội Vụ, cácthành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘIĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 65/2005/QĐ- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ChươngI

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều1: Khái niệm xét duyệt Để tài khoa học và công nghệ

Xét duyệt Đề tài Khoahọc và Công nghệ (gọi tắt là xét duyệt Đề tài) là quá trình thẩm định sự phùhợp của các nội dung phương pháp tiến hành, tính ứng dụng trong thực tiễn, bốtrí lực lượng, phân công công việc, kế hoạch tiến độ triển khai, chi tiết về dựkiến kinh phí chỉ tiêu cho thực hiện các phần việc trong quá trình triển khaiđược trình bày trong đề cương so với tên và mục tiêu, dự kiến sản phẩm của Đềtài đã được Xác định.

Điều2: Phạm vi xét duyệt

Các Đề tài khoa học vàcông nghệ được đưa ra xét duyệt theo Quy chế này là các Đề tài khoa học cấptỈnh sử dụng ngân sách Nhà nước.

ChươngII

CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều3. Chức năng của Hội đồng xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ

Hội đồng xét duyệt đềtài khoa học và công nghệ (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn về phê duyệtĐề tài khoa học và công nghệ của UBND tỉnh.

Điều4. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụthẩm định những nội dung, phương pháp nghiên cứu, yêu cầu đối với kết quả dựkiến đã nêu trong thuyết minh đề cương Đề tài và khuyến nghị về kinh phí choviệc thực hiện đề tài. Trên cơ sở kết quả đánh giá chấm điểm, Hội đồng quyếtđịnh ( trong phạm vi được ủy quyền) hoặc kiến nghị với UBND tỉnh những vấn đềliên quan đến nội dung phê duyệt của hồ sơ Đề tài khoa học và công nghệ.

Điều5. Quyển hạn của Hội đồng

Được yêu cầu UBND cáchuyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cung cấp những thông tin cầnthiết một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời liên quan để phục xem xét Đề tài.

ChươngIII

TỔ CHỨC CỦAHỘI ĐỒNG

Điều6. Thành lập Hội đồng

UBND tỉnh ủy quyền choGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét duyệt Đề tài. Trongtrường hợp những Đề tài khoa học và công nghệ liên quan tới các lĩnh vực liênngành, mang tính xây dựng chiến lược, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ trìnhUBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt

Điều7. Tổ chức của Hội đồng

Hội đồng gồm có Chủtịch, Phó Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, 01 ủy viên thư ký và các thành viênkhác. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời phán biện khoa học ngoàidanh sách thành viên Hội đồng.

Điếu8. Tổng số thành viên Hội đồng từ 9 đến 11 người, trong đó 2/3là các nhà khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệcó liên quan, 1/3 là các cán bộ quản lý nhà nước. Tất cả mọi thành viên thamgia Hội đồng không được tham gia thực hiện Đề tài.

Điều9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng

Thành viên của Hộiđồng là những chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợpvà am hiểu sâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được mời tư vấn xét duyệtĐề tài.

ChươngIV

PHƯƠNG THỨCHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều10: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng làm việctheo chế độ tập thể

2. Các thành viên Hộiđồng hoạt động độc lập, khách quan với tư cách cá nhân nhà khoa học, nhà quảnlý, nhà sản xuất kinh doanh, không đại diện cho tổ chức nơi mình làm việc.

3. Các thành viên Hôiđồng thảo luận công khai, độc lập đánh giá về nhiệm vụ được giao tư vấn vàquyết định theo hình thức chấm điểm.

4. Các thành viên Hội đồngcó ý kiến đánh giá bằng văn bản đối với nội dung được mời tham gia tư vấn vàchịu trách nhiệm về kết quả tư vấn của mình.

5. Hội đồng tự giảithể sau phiên họp xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ

Điều11: Phiên họp của Hội đồng

1. Tài liệu làm việccủa Hội đồng do Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị và chuyển tới các thành viênHội đồng nghiên cứu trước khi họp ít nhất 7 ngày làm việc. Các thành viên Hộiđồng có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ tải liệu và có ý kiến góp ý chính thức bằng vănbản để chuyển tới thư ký trước hoặc ngay trong phiên họp để tổng hợp .

2. Phiên họp của Hộiđồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự ý kiến bằngvăn bản của thành viên vắng chỉ có giá trị tham khảo.

3. Chủ tịch Hội đồngchủ trì phiên họp và chỉ đạo các công việc của Hội đồng. Trong trường hợp Chủtịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng thay Chủ tịch Hội đồng chủ trìphiên họp.

4. Sở Khoa học và Côngnghệ có thể mỏi thêm một số đại biểu đại diện các cơ quan liên quan cùng thamdự tại phiên hợp của Hội đồng Các đại biểu này được tham gia trao đổi thảo luậnnhưng không được tham gia biểu quyết

5. Thư ký tổng hợpđiểm đánh giá của các thành viên Hội đồng theo mẫu quy định tại phụ lục 2 củaQuy chế và lập biên bản làm việc của Hội đồng xét duyệt theo mẫu quy định taiphụ lục 3 của Quy chế này.

6. Đề cương Đề tàikhoa học và công nghệ đạt điểm trung bình tối thiểu 70/100 điểm, trong đó điểmtrung bình của phần giá trị khoa học và giá trị thực tiễn phải đạt tối thiểu là65/90 điểm mới đủ điều kiện để Hội đồng kiến nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệtcho triển khai thực hiện.

7. Hồ sơ của Đề tàiđược lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ để quản lý và theo dõi tiến độ triểnkhai thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều12. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng

1. Kinh phí cho hoạtđộng của Hội đồng được dự toán thành một khoản riêng trong tổng kinh phí của Đềtài, khoản kinh phí này giao cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và quyết toántheo quy định của nhà nước.

2. Thành viên Hội đồngđược trả thù lao theo quy định cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng từ kinhphí quy định tại khoản 1 điều này.

3. Đối với các Đề tàikhông được Hội đồng xét duyệt thông qua, kinh phí cho hoạt động của Hội đồngđược quyết toán trong khoản kinh phí bố trí trong kế hoạch của Hội đồng khoahọc và công nghệ tỉnh.

Điều13. Phê duyệt kết quả của Hội đồng tư vấn và triển khai thực hiện

UBND tỉnh ủy quyền choGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định phê duyệt đề cương Đề tài căncứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xét duyệt nội dung và thẩm địnhkinh phí của Sở Tài Chính và Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với những Đề tàikhoa học và công nghệ liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực và mang tính xây dựngchiến lược thì UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo đề nghị của Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ

Đề tài thực hiện theohình thức ký hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các đơn vị thực hiệntheo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

ChươngV

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế và ban hành các mẫu biểu tổ chức thực hiện.

1. Trong quá trìnhthực hiện, Giám đốc Sở Khoa học vả Công nghệ chịu trách nhiệm thu thập, tổnghợp, báo cáo kịp thời UBND tỉnh những nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung Quychế.

2. Ban hành kèm theoQui chế này các biểu mẫu sau:

a) Phiếu xét duyệt đềcương nhiệm vụ khoa học và công nghệ

b) Bảng tổng hợp điểmđánh giá xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ

c) Biên bản làm việcHội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế, Sở Khoa học và Công nghệchịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo những kết quả và những khó khăn vướng mắcvới Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời./.