UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 02 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/V: BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUYHOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAICHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết địnhsố 207/2004/QĐ-TTg ngày 12/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơchế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 2592/BNN-HTX ngày 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việchướng dẫn trình tự và nội dung Quy hoạch chi tiết di dân tái định cư Dự án thuỷđiện Sơn La;

Xét đề nghị của Chủtịch Hội đồng thẩm định, quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự ánthuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hộiđồng thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điệntrên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Căn cứ quyết định này Chủ tịch Hội đồng thẩm định phối hợpvới các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký, các Quyết định khác có nội dung trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viênHội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết tái định cư và Thủ trưởng các Sở, ban,ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

QUY CHẾ LÀM VIỆC

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯCÁC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 65 / 2006/QĐ-UBND ngày 02 /11/2006 của UBND tỉnh LaiChâu)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai ChâuĐiều 1. Quychế này quy định chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định và phân công trách nhiệmcho các thành viên của Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán và quy hoạch chitiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọitắt là Hội đồng thẩm định).

Điều 2. Chế độ làm việc.

Hội đồngthẩm định làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trong đó:

- Chủ tịchHội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng và tiến độthẩm định đề cương, dự toán và quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dựán thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.

- Các thànhviên của Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch Hộiđồng thẩm định về chất lượng thẩm định các nội dung được phân công phụ trách.

- Hoạt độngcủa Hội đồng thẩm định phải tuân thủ các quy định trong quy chế quản lý đầu tưxây dựng hiện hành và cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án tái định cư thuỷ điệnSơn La; tuân thủ Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư các dự án thuỷ điện trênđịa bàn tỉnh.

ChươngII

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1. Là ngườiđứng đầu Hội đồng thẩm định, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo di dân tái địnhcư các dự án thuỷ điện và UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng thẩm địnhtheo nhiệm vụ được giao.

2. Quản lý,điều hành mọi hoạt động của Hội đồng thẩm định; trực tiếp phân công nhiệm vụcho các thành viên của Hội đồng thẩm định; tổ chức triển khai thực hiện cácnhiệm vụ thẩm định đảm bảo chất lượng và tiến độ.

4. Triệutập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; được quyền quyết định vàchịu trách nhiệm về kết luận thẩm định của mình; báo cáo kết quả thẩm định đềcương, dự toán và quy hoạch chi tiết trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

5. Bố trícán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác thẩm định.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định.

1. Chịutrách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định về các nhiệm vụ được giao.

2. Có tráchnhiệm tham gia thẩm định ngoài thực địa và các cuộc họp thẩm định đề cương, dựtoán và quy hoạch chi tiết.

3. Bố trícán bộ chuyên trách đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia giúp việc trong quá trìnhthẩm định.

4. Cácthành viên Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định quy hoạch chi tiết tái địnhcư theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, cụ thể:

a. Giám đốcSở Nông nghiệp & PTNT: Nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp của quy hoạch về cácphương án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; phương án khai thác thuỷ lợi,điều kiện cung cấp nước sinh hoạt; phương án quy hoạch bố trí đất sản xuất nông- lâm nghiệp.

b. Giám đốcSở Xây dựng: Nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp của quy hoạch về các phương án bốtrí cơ sở hạ tầng công cộng, phương án quy hoạch bố trí dân cư.

c. Giám đốcSở Giao thông Vận tải: Đánh giá sự phù hợp của quy hoạch về kết cấu hạ tầnggiao thông liên vùng, nội khu, điểm tái định cư.

d. Giám đốcSở Tài nguyên & Môi trường: Thẩm định nội dung về đo đạc bản đồ; đánh giásự phù hợp của quy hoạch về khả năng khai thác đất đai, nguồn nước, cân đối cácloại đất; ranh giới vùng, khu, điểm tái định cư; những tác động về môi trường.

e. Giám đốcSở Tài chính: Đánh giá sự phù hợp trong việc áp dụng cơ chế chính sách trongphương án bồi thường thiệt hại nơi đi, nơi đến và các chính sách hỗ trợ di dântái định cư.

g. TrưởngBan QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh: Đánh giá sự phù hợp của quy hoạchvề tiến độ di dân tái định cư, biện pháp tổ chức thực hiện di dân TĐC.

h. Giám đốcChi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu: thẩm định các điều kiện để tạmứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Hội đồngthẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư):

1. Kiểm travà tiếp nhận đề cương, dự toán, hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định.

2. Xây dựngkế hoạch thẩm định, chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng thẩm định làm việc.

3. Tổng hợpkết quả thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt đề cương, dự toán và quy hoạchchi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện.

4. Thựchiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ thẩmđịnh của Hội đồng thẩm định với Ban chỉ đạo di dân TĐC tỉnh và UBND tỉnh.

5. Thựchiện việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí thẩm định với các Chủ đầu tư.

6. Tổ chứckiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện theo quy hoạch được phêduyệt.

ChươngIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Quy chế này áp dụng cho hoạt động của Hội đồngthẩm định quy hoạch chi tiết tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnhLai Châu.

Các thànhviên Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này và các nhiệm vụđược phân công; sử dụng cán bộ, phương tiện, trang thiết bị do đơn vị mình quảnlý để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêucầu các thành viên có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợptrình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.