ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN PHÒNG QUẢN LÝ TRUYỀN THANHTHÀNH PHÒNG TRUYỀN HÌNH LƯU ĐỘNG THUỘC ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH BÌNHDƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 78/2004/QĐ-UB ngày 12/07/2004 của Uỷ ban nhân dântỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạtđộng của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tại tờ trìnhsố 05/TTr-PTTH ngày 11/01/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 81 /TTr-SNVngày 14 / 02 /2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Phòng Quản lý truyền thanh thành Phòng Truyềnhình lưu động thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể củaPhòng Truyền hình lưu động do Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình quy địnhtrong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài được Uỷ ban nhân dân tỉnhquy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-UB ngày 12/07/2004.

Nhân sự của Phòng Truyền hình lưu động do Giámđốc Đài Phát thanh truyền hình sắp xếp trong chỉ tiêu biên chế của Đài

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này sau 10 ngàykể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Hoàng Sơn