ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2004/QĐ-UB NGÀY 30/9/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2006/NQ-HĐND ngày08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII về việc điều chỉnh,bổ sung chức danh và chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấpxã, ấp;

Căn cứ Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày30/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng cán bộ và chế độ chính sách đốivới cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung một số chứcdanh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộkhông chuyên trách ấp, khu phố qui định tại tiết 2.1, khoản 2, điều 1 Quyếtđịnh số 51/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hệ số phụ cấp:

a) Nâng mức phụ cấp cho cán bộ phụ trách Giaothông - Thủy lợi - Nông nghiệp cấp xã từ hệ số 1,2 lên hệ số 1,5;

b) Nâng mức phụ cấp cho Phó Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp xã từ hệ số 1,3 lên hệ số 1,4;

c) Nâng mức phụ cấp cho Ủy viên Thường trực Ủyban Mặt trận Tổ quốc cấp xã từ hệ số 1,2 lên hệ số 1,3;

d) Cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em hưởng hệ sốlà 1,2 (không bao gồm phần kinh phí của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ emTrung ương);

2. Bổ sung một số chức danh và chế độ trợ cấp:

a) Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 cánbộ làm công tác Dân vận, hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng bằng 1,2;

b) Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 cánbộ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả thuộc bộ phận “một cửa”,hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng bằng 1,2;

c) Xã có từ 10.000 nhân khẩu trở lên được bố tríthêm 02 Công an viên, hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng bằng 1,0;

d) Xã có dưới 10.000 nhân khẩu được bố trí thêm01 Công an viên, hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng bằng 1,0;

e) Ấp, khu phố có trên 1.500 nhân khẩu được bốtrí thêm 01 Phó Trưởng ấp kiêm nhiệm vụ Ấp đội trưởng hưởng hệ số phụ cấp hàngtháng bằng 1,0;

f) Ấp, khu phố có từ 1.500 nhân khẩu trở xuốngbố trí 01 ấp đội trưởng được hưởng trợ cấp hàng tháng hệ số là 0,5;

g) Giao công chức Văn phòng - Thống kê cấp xãkiêm nhiệm thêm công tác thi đua, khen thưởng, được hưởng thêm hệ số phụ cấphàng tháng bằng 0,5;

h) Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 địnhsuất cho cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo (có thể phân công kiêmnhiệm), mức chi 200.000đ/tháng;

l) Mỗi xã được bố trí 01 định suất cho cán bộphụ trách công tác thú y, mức chi 300.000đ/tháng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì,phối hợp với Thủ trưởng các Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hộitriển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội,Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày01/01/2007./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Chí