ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2007/QĐUBND

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHCÁC CHẾ ĐỘ, BỐ TRÍ NHÂN SỰ TRỰC VÀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH Y TẾ TỈNHBÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT /BGD&ĐT-TC ngày 31tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tài chính hướng dẫn thựchiện thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộchệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủtướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối vớicông chức, viên chức ngành y tế và Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29 tháng 9 năm 2003 của liên Bộ Y tế - Tài chính- Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việcban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực và mức thu học phí đào tạo của ngành ytế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1200/TTr-YT ngày 23tháng 7 năm 2007 về việc đề nghị xét duyệt mức phụ cấp cho nhân viên y tế thônấp; số 1121/TT-YT-TC-BHXH ngày 12 tháng 7 năm 2007 của liên Sở Y tế - Tài chính- Bảo hiểm xã hội về việc phê duyệt cho phép Sở Y tế cấp thẻ khám chữa bệnhmiễn phí cho nhân viên y tế thôn ấp và những người hiến máu nhân đạo 03lần/năm; số 1118/TT-YT-TC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của liên Sở Y tế - Tài chínhvề việc phê duyệt mức thu học phí của Trường Trung học Y tế tỉnh; số 1119/TT-YT-TC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của liên Sở Y tế - Tài chính về việc xinđược bố trí nhân sự trực 24/24 giờ tại các cơ sở công lập,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành

1. Về chế độ phụ cấp cho nhân viên ytế thôn ấp:

Mức phụ cấp hỗ trợ cho nhân viên y tếthôn ấp là 100.000 đồng/người/tháng, nếu có thay đổi nhân sự thì mức đãi ngộnhư trên và do Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định.

Kinh phí thực hiện: ngân sách tỉnh sẽbổ sung ngoài định mức kinh phí sự nghiệp y tế.

2. Về việc cấp thẻ khám chữa bệnh miễnphí cho nhân viên y tế thôn ấp và những người hiến máu nhân đạo 03 lần/năm:

- Đồng ý cho ngành y tế thực hiện cấpthẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các nhân viên y tế thôn ấp và những đối tượnghiến máu nhân đạo 03 lần/năm, thẻ khám chữa bệnh miễn phí có giá trị 01 năm.

- Nguồn kinh phí chi khám chữa bệnhmiễn phí cho các đối tượng trên trong kinh phí sự nghiệp y tế đã được bố tríhàng năm.

3. Về mức thu học phí của Trường Trunghọc Y tế tỉnh:

- Mức thu học phí là 100.000 đồng/tháng/họcsinh, áp dụng cho các lớp điều dưỡng và nữ hộ sinh trung học hệ chính quy đàotạo tại Trường Trung học Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Về chế độ trực chuyên môn y tế24/24 giờ:

- Cho phép các cơ sở y tế công lập cógiường bệnh trong tỉnh được bố trí nhân sự trực chuyên môn y tế 24/24 giờ chomỗi ca trực từ 20 người đến 24 người/ca trực/100 giường bệnh.

- Kinh phí chi trả phụ cấp trực: ngànhy tế cân đối trong kinh phí sự nghiệp y tế hàng năm.

Điều 2. Giao cho Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với các sở, ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Ytế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động -Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban,ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ