ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2006/QĐ-UBND NGÀY29/12/2006 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điềukiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụtrách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chứctrong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Côngvăn số 1399/STC-HCSN ngày 10/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyếtđịnh số 125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyđịnh về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bãi nhiệm và định mức phụ cấp kế toántrưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhànước trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được bổ nhiệmlàm phụ trách kế toán: Người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ cáctiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ như quy địnhcho kế toán trưởng nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kếtoán hoặc chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.”

2. Điểm 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1, Điều 5 đượcsửa đổi như sau:

“1.2. UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vịkế toán bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán sau khi có ýkiến thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp;

1.3. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ tráchkế toán quy định tại Điểm 1.1 và 1.2, Khoản 1, Điều này là 05 năm. Thủ tục bổnhiệm lại như thủ tục đã bổ nhiệm lần trước.”

3. Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1.2. Cấp huyện:

- Kế toán trưởng ngân sách huyện: Hệ số 0,3;

Kế toán trưởng các đơn vị Văn phòng Huyện ủy, Vănphòng HĐND, UBND và các đơn vị hành chính các phòng ban: Hệ số 0,2;

- Kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộchuyện quản lý: Hệ số 0,2;

- Kế toán trưởng các trường THCS, trạm, trạithuộc huyện quản lý: Hệ số 0,1.”

4. Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1.3. Cấp xã:

Kế toán trưởng ngân sách xã: Hệ số 0,2.”

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh nói trên, cácnội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thịxã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng