UÛY BAN NHAÂN DAÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2007/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 18 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCHPHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010 CỦA TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đãđược Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày 22/3/2006 của Hộiđồng Nhân dân tỉnh An Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm2006-2010;

Căn cứ Quyết định 555/2007/QĐ-BKH ngày 30/5/2007 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quảthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 1047/TTr-KHĐT-THQH ngày 10/10/2007 về việc Triển khai thực hiện Quyết định555/2007/QĐ-BKH ngày 30/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Khung theo dõi đánh giá dựa trên kết quả tình hìnhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh AnGiang (gọi tắt là Khung theo dõi) và Bảng phân công thực hiện khung theo dõiđánh giá dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm2006-2010 của tỉnh An Giang (gọi tắt là Bảng phân công).

Điều 2. Các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị, thành được phân công theo dõiđánh giá và báo cáo các chỉ tiêu, chỉ số tại cột Đầu ra, cột Kết quả,tác động của Khung theo dõi và cơ quan chủ trì báo cáo các chỉ tiêu tạiBảng phân công có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để báo cáođúng thời gian quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm báo cáo và thời gian gởi báo cáo:

1.Các cơ quan được phân công tại Điều 2 thuộc Quyết định này có trách nhiệm theodõi và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, chỉ số theo định kỳ hàng năm,báo cáo giữa kỳ (2 năm) và báo cáo kết thúc kế hoạch 5 năm gởi về Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kếhoạch và Đầu tư theo thời gian quy định.

2.Thời gian gởi báo cáo:

Trước ngày 5 tháng 7 cùng với kế hoạch phát triển ngành hàngnăm, các Sở, ban, ngành gởi báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực cảnăm kế hoạch (đối với các chỉ tiêu hàng năm); báo cáo thực hiện kế hoạch 2 nămtrước (đối với các chỉ tiêu báo cáo 2 năm 1 lần) và luỹ kế đến năm báo cáo theoquy định tại Khung theo dõi và Bảng phân công kèm theo Quyết định này.

Trước ngày 10 tháng 11 báo cập nhật tình hình thực hiện kếhoạch cả năm và lũy kế đến năm báo cáo.

Trước ngày 20/3 của năm sau gởi báo cáo bổ sung tình hìnhthực hiện kế hoạch năm trước và lũy kế đến năm báo cáo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, có liên quan,Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện, thị, thành phố (để thực hiện);
- Sở, ban, ngành (để thực hiện);
- P..TH, XDCB, KT, VHXH;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND về khung theo dõi đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh An Giang