UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứLuật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luậtđất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ Về thu tiền sửdụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tưsố 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sungThông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;

Căn cứQuyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việcquy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lạc Dương;

Xét đềnghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2225 /TTr-STC ngày 09 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, để làm cơ sở:

1. Xác định nghĩavụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sửdụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụngđối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

2. Xác định nghĩavụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sửdụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhântrên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương có trách nhiệm chỉ đạo Chi cụcThuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND huyện triển khaithực hiện.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên vàMôi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; Thủtrưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 4;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2011

TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG(Kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBNDtỉnh Lâm Đồng)

I. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá đất năm 2011
(ngàn đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

1

Đường Lang Biang:

- Đoạn từ giáp TP.Đà Lạt (cầu Phước Thành) đến ngã ba đường lên đài liệt sỹ;

1.103

2

- Đoạn từ ngã ba đường lên đài liệt sỹ đến cổng khu du lịch LangBiang;

1.525

2,5

2

Từ mép lộ giới đường LangBiang đến giáp đường điện biên phủ (đoạn vòng sân vận động).

662

1,5

3

Đường khu phố Đồng Tâm: từ mép lộ giới đường Lang Biang (phía đầu nhà ông Nguyễn Ngọc Bích) đến hết đường.

331

1,5

4

Đường Đồng Tâm: từ mép lộ giới Lang Biang đến hết đường.

860

1,3

5

Đường từ giáp lộ giới đường LangBiang (đoạn nhà ông Bấc) đến giáp đường Thống Nhất.

551

1,3

6

Đường Nguyễn Thiện Thuật.

551

1,3

7

Đường B'Nơr A:

- Đoạn từ mép lộ giới đường Lang Biang đến 300m;

794

2

- Đoạn còn lại.

551

1,5

8

Đường Tố Hữu:

- Đoạn từ mép lộ giới đường Langbiang +300m;

794

1,5

- Đoạn còn lại.

441

2

9

Đường Thăng Long

551

2

10

Đường Vạn Xuân:

- Đoạn từ mép lộ giới đường LangBiang đến giáp đường Thống Nhất.

860

1,5

- Đoạn từ lộ giới đường Thống Nhất đến giáp cầu sắt;

595

1,5

- Đoạn còn lại.

463

1,3

11

Đường Đăng Gia: từ mép lộ giới đường LangBiang đến giáp xã Lát.

717

1,3

12

Đường điện biên phủ (đoạn hiện có)

497

1,3

13

Đường Hàn Mặc Tử.

221

1,5

14

Đường Đam San:

- Đoạn từ mép lộ giới đường LangBiang đến 100 m;

386

1,3

- Đoạn từ trên 100 m đến cuối đường.

276

1,3

15

Đường Thống Nhất:

- Đoạn từ lộ giới đường Biđóup đến giáp đường Vạn Xuân;

551

2

- Đoạn từ lộ giới đường Vạn Xuân đến hết đường.

441

2

16

Đường Biđóup:

- Đoạn từ mép lộ giới đường LangBiang đến cầu Đăng Lèn;

1.125

2,5

- Đoạn từ giáp cầu Đăng Lèn đến ngã ba đường Vạn Xuân (đoạn đường hiện có);

772

2

- Đoạn từ ngã ba đường Vạn Xuân đến hết trạm QLR Biduop - Núi Bà

551

1,3

17

Đường đi vào trường THPT LangBiang: từ mép lộ giới đường Biđóup đến giáp ranh thành phố Đà Lạt:

- Đoạn từ mép lộ giới đường BiĐóup đến giáp Cầu Sắt;

551

1,5

- Đoạn từ ngã ba nhà ông Quế đến hết đường (nhà ông Chính);

276

1,3

- Đoạn giáp cầu sắt đến hết đường.

221

1,3

18

Đường Văn Lang.

386

1,3

19

Đường từ mép lộ giới đường Văn Lang đến cuối đường.

276

1,3

20

Đường 19 tháng 5 (đường đi xã Lát):

- Đoạn từ mép lộ giới đường LangBiang đến 200 m.

1.125

2

- Đoạn từ trên 200 m đến hết ranh quy hoạch dân cư đồi 19/5; (giai đoạn 1).

992

1,8

- Đoạn từ cuối khu quy hoạch đồi 19/5 (giai đoạn 1) đến ngã ba (ranh giới xã Lát).

827

1,5

II. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá đất năm 2011
(ngàn đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường Ktt

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Xã Lát:

* Khu vực I:

1

Đường 19 tháng 5: từ giáp Thị trấn đến ngã 3 Trường học.

578

2

2

Đoạn từ ngã ba Trường học đi Liêng Ột (500m).

382

1,5

3

Đoạn từ ngã ba Trường học đi Đăng K'Lách (500m).

416

1,4

4

Đoạn còn lại của hai nhánh trên đến hết đường bê tông nhựa.

277

1,5

* Khu vực II:

1

Đường giáp ranh thị trấn Lạc Dương đến trục đường liên thôn Đăng Gia Rít B, C.

485

1,5

2

Đất ở dọc hai bên đường liên thôn Đăng Gia rít B, C.

346

2

3

Đường Đăng Gia Rít B đoạn từ ngã 3 (nhà ông Tú) đến hết đường.

254

2

4

Điểm đầu giáp đường Suối Vàng-TP.Đà Lạt đến cổng Nhà máy nước ĐanKia.

277

1,9

5

Đường liên thôn trục chính thôn B'Nơ B (nhánh đi Nhà thờ).

232

1,6

6

Đất ở dọc hai bên đường liên thôn Păng Tiêng-Đạ nghịt (Trục chính).

- Đoạn đường đã trải nhựa

182

2

- Đoạn còn lại (chưa trải nhựa)

174

1,2

7

Đất dân cư dọc hai bên đường giao thông ĐT 722 từ đầu thôn đến cuối thôn Lán Tranh.

174

1,2

8

Đất ở dọc hai bên đường liên thôn còn lại Đạ Nghịt - Păng Tiêng.

104

2

9

Nhánh 1: Đường liên thôn trục chính K'Long A (từ đường nhựa).

- Điểm đầu từ đường nhựa đến nhà thờ.

277

1,3

- Đoạn từ nhà thờ đến hết đường.

208

1,2

10

Nhánh 2: Đường đi thôn Liêng Ột (đường cấp phối):

- Từ đầu đường nhựa đến ngã ba trường mầm non

167

1,3

- Từ trường mầm non đến nhà ông Cil Blong (đường rộng 3 m)

153

1,3

- Từ cuối đất nhà ông Cil BLong đến hết đường (đường xuống hồ);

139

1,3

- Nhánh trái đến hết đất nhà ông Cil Póh (hết đường);

139

1,3

11

Nhánh 3: Đường vòng đi thôn Đăng K'Lách (đường đất)

- Điểm đầu giáp đường nhựa đến 200m (tính cả 2 đầu đường);

167

1,2

- Đoạn còn lại: Từ trên 200m đến hết đường;

139

1,2

12

Nhánh 4: Đầu thôn Đan Kia rẽ trái

- Từ đường nhựa đến ngã ba (hộ ông Kra Jăn Ry).

167

1,2

- Đoạn đường 2 nhánh còn lại Từ hộ ông Ry đến hết đường của hai hộ ông Nghèo, hộ ông Nui.

139

1,2

13

Nhánh 5: Nhánh vào thôn B'Nơ B2

- Từ ngã ba nhà Cil The Ny đến ngã tư (hộ ông Bon Đinh Chong)

153

1,2

- Các nhánh còn lại từ ngã tư (hộ ông Bon Đinh Chong) đến hết đường trong thôn

145

1,2

- Các nhánh còn lại tính từ đường nhựa đi vào thôn B'Nơ B2.

145

1,2

14

Đất dân cư còn lại (Trừ khu vực Păng Tiêng-Đạ Nghịt).

139

1,2

* Khu vực III :

1

Khu vực Đạ Nghịt.

66

1,5

2

Khu vực Păng Tiêng.

61

1,3

II

Xã Đạ Sar:

* Khu vực I:

1

Đường tỉnh lộ 723

- Đoạn từ giáp Thái Phiên, TP Đà Lạt đến ngã ba đường 79

441

1,3

- Đoạn từ ngã ba đường 79 đến ngã ba ĐaSar + 200m

462

2

- Đoạn từ ngã ba ĐaSar đến cổng trường Mẫu giáo ĐaSar.

331

1,5

2

Từ cổng trường Mẫu giáo ĐaSar đến cuối thôn 6.

221

1,5

3

Đường từ Ngã ba Nhà thờ đi lên Bể nước.

221

1,3

4

Đường từ cổng Trường Tiểu học ĐaSar đến hết nhà ông Đời thôn 4.

221

1,3

5

Đường nhánh thôn 1: từ lộ giới đường đi UBND xã đến hết nhà ông K’Rơm.

250

1,5

6

Đường đi thôn 4: từ ngã ba nhà thờ đến 300m.

230

1,5

7

Từ ngã ba ĐaSar + 200m đến giáp ranh xã ĐaNhim.

376

2

* Khu vực II:

1

Đất ven các trục đường liên thôn từ trục chính vào sâu đến 200m.

132

1,5

2

Đất ven trục đường liên thôn từ trên 200m.

100

1,5

* Khu vực III:

1

Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

66

1,3

III

Xã Đạ Nhim:

* Khu vực I:

1

Từ giáp ranh xã ĐaSar đến đầu thôn ĐaRaHoa.

331

1,2

2

Từ đầu thôn ĐaRaHoa đến cuối thôn Đạ Cháy nằm trên trục đường ĐT 723.

462

2

3

Các đoạn còn lại trên trục đường ĐT 723.

265

1,2

* Khu vực II:

1

Đất ven các trục đường liên thôn trục chính vào sâu đến 200m.

110

1,5

2

Đất ven các trục đường liên thôn từ trên 200m .

95

1,3

* Khu vực III:

1

Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

61

1,2

IV

Xã Đạ Chais:

* Khu vực I:

1

Từ giáp ranh xã Đa Nhim đến đầu thôn Đông Mang

221

1,2

2

Từ đầu thôn Đông Mang đến cuối thôn Đông Mang.

166

1,3

3

Từ đầu thôn Tu Pó đến cuối thôn Tu Pó.

166

1,5

4

Từ đầu thôn Long Lanh thôn Đưng K'Si

276

1,5

5

Từ cuối thôn Đưng K’Si đến cầu số 6.

166

1,2

* Khu vực II:

1

Đất ven các trục đường liên thôn từ trục chính vào sâu đến 200m.

110

1,2

3

Đất ven các trục đường liên thôn từ trên 200m.

95

1,2

* Khu vực III:

1

Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

61

1,2

V

Xã Đưng K’Nớ:

*Khu vực I:

1

Đất dân cư dọc hai bên đường giao thông ĐT 722 khu vực trung tâm xã.

132

1,2

* Khu vực II:

1

Đất ven các trục đường liên thôn từ trục chính vào sâu đến 200m.

100

1,2

2

Đất ven trục đường liên thôn từ trên 200m.

100

1,2

* Khu vực III:

1

Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

56

1,2

IV. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng cây hàng năm,đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản:

a) Đất trồng cây hàng năm,đất nuôi trồng thủy sản:

Số TT

Khu vực

Đơn giá 2011
(ngàn đồng/m2)

Hệ số (Ktt) thị trường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Khu vực I

42

31

18

1,5

1,4

1,3

2

Khu vực II

31

24

15

1,4

1,3

1,2

3

Khu vực III

18

15

9,5

1,3

1,2

1,1

b) Đất trồng cây lâu năm:

Số TT

Khu vực

Đơn giá 2011
(ngàn đồng/m2)

Hệ số (Ktt) thị trường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Khu vực I

37

25

15

1,5

1,4

1,3

2

Khu vực II

25

20

12

1,4

1,3

1,2

3

Khu vực III

15

13

8

1,3

1,2

1,1

2. Đất rừng sản xuất:

Đơnvị tính: nghìn đồng/m²

Số TT

Khu vực, vị trí

Đơn giá 2011

Hệ số (K) thị trường

1

Vị trí 1: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ.

12

1,5

2

Vị trí 2: Là những diện tích đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã.

10

1,3

3

Vị trí 3: Là những diện tích đất còn lại.

7

1,1

3. Đất rừng phòng hộ, đấtrừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:

a) Đất rừng phòng hộ, đấtrừng đặc dụng: Giá đất tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí,cùng khu vực, hệ số (Ktt) tính bằng hệ số đất rừng sản xuất.

b) Đất rừng cảnh quan: Giáđất tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí, cùng khu vực, hệ số(Ktt) tính bằng hệ số đất rừng sản xuất.

4. Đất rừng phòng hộ, đấtrừng đặc dụng và đất rừng cảnh quan:

a) Đất rừng phòng hộ, đấtrừng đặc dụng: Giá đất tính bằng 90% giá đất rừng sản xuất cùng vị trí,cùng khu vực, hệ số (Ktt) tính bằng hệ số đất rừng sản xuất.

b) Đất rừng cảnh quan: Giáđất tính bằng 110% giá đất rừng sản xuất có cùng vị trí, cùng khu vực, hệ số(Ktt) tính bằng hệ số đất rừng sản xuất.