ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 17 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoa học và Côngnghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa họcvà Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinhphí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 681/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 9 năm 2015 vàBáo cáo thẩm định số 1491/BC-STP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức xây dựng dựtoán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trênđịa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Các định mức làm căn cứ xây dựng dự toánnhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN)

a) Tiền công trực tiếp cho các chức danh thựchiện nhiệm vụ KH&CN

Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiệnnhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi (08 giờ/01 ngày;trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ đượctính ½ ngày công) và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xâydựng dự toán. Dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh được tính theocông thức và định mức sau:

Tc = Lcs xHstcn x Snc

Trong đó:

Tc: Dự toán tiền công của chức danh

Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định

Snc: Số ngày công của từng chức danh

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theolương cơ sở của từng chức danh, cụ thể như sau:

STT

Chức danh

Hệ số chức danh nghiên cứu (Hcd)

Hệ số lao động khoa học (Hkh)

Hệ số tiền công theo ngày
Hstcn= (Hcd x Hkh)/22

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ

5,42

2,5

0,62

2

Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học

3,66

2,0

0,33

3

Thành viên

3,00

1,5

0, 2045

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

2,26

1,2

0,12

b) Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phốihợp nghiên cứu

- Thuê chuyên gia trong nước

+ Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầuthuê chuyên gia trong nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dungyêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyêngia, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩmquyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Trường hợp thuê chuyên gia trong nướctheo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 28.000.000 đồng/người/tháng(22 ngày/1 tháng). Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên giatrong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thựchiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

+ Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CNcó dự toán thuê chuyên gia trong nước vượt quá 28.000.000 đồng/người/tháng hoặctổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượtquá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CNquy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Cơ quan có thẩm quyền phêduyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước quyết định phê duyệt vàchịu trách nhiệm.

- Thuê chuyên gia ngoài nước

+ Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầuthuê chuyên gia ngoài nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dungyêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyêngia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quảthuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩmquyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nộidung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chitiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a khoản 1Điều 1 Quyết định này. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CNcó sử dụng ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí thuêchuyên gia ngoài nước.

+ Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CNcó tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượtquá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CNquy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Cơ quan có thẩm quyền phêduyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước quyết định phê duyệt vàchịu trách nhiệm;

c) Chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt độngnghiên cứu

- Người chủ trì: 1.000.000 đồng/buổi hội thảo.

- Thư ký hội thảo: 350.000 đồng/buổi hội thảo.

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 1.400.000đồng/báo cáo.

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảođặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo: 700.000 đồng/báo cáo.

- Thành viên tham gia hội thảo: 150.000đồng/thành viên/buổi hội thảo;

d) Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ KH&CN

- Chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện

+ Chủ tịch hội đồng: 500.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Thành viên hội đồng: 350.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Thư ký hành chính: 100.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Đại biểu được mời tham dự: 70.000 đồng/nhiệmvụ.

- Chi nhận xét đánh giá

+ Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng:200.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Nhận xét đánh giá của thành viên phảnbiện: 300.000 đồng/nhiệm vụ;

đ) Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN: dự toánkinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thựchiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước nhưng tối đa không quá100 triệu đồng.

2. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN

Đơnvị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Định mức

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

a

Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

Chủ tịch hội đồng

700

Thành viên hội đồng (*)

500

Thư ký hành chính

200

Đại biểu được mời tham dự

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

200

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

350

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

a

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

Chủ tịch hội đồng

1.000

Thành viên hội đồng (*)

700

Thư ký hành chính

200

Đại biểu được mời tham dự

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

350

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

500

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN

Tổ trưởng tổ thẩm định

nhiệm vụ

500

Thành viên tổ thẩm định

nhiệm vụ

350

Thư ký hành chính

nhiệm vụ

200

Đại biểu được mời tham dự

nhiệm vụ

150


4

Chi cho Hội đồng đánh giá giữa kỳ (trong trường hợp cần thiết có đánh giá giữa kỳ)

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

nhiệm vụ

Chủ tịch hội đồng

500

Thành viên hội đồng (*)

350

Thư ký hành chính

100

Đại biểu được mời tham dự

70

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

200

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

300

5

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

nhiệm vụ

Chủ tịch hội đồng

1.000

Thành viên hội đồng (*)

700

Thư ký hành chính

200

Đại biểu được mời tham dự

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

350

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

500

(*): gồm Phó Chủ tịch Hội đồng,Thư ký khoa học và các thành viên khác của hội đồng.

3. Các Hội đồng xét chọn doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân được hưởng chế độ hỗ trợ trong hoạt động khoa học và công nghệ, Hộiđồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng mức chi họp Hội đồng tư vấn xácđịnh nhiệm vụ KH&CN tại khoản 2 Điều này để chi cho các phiên họp.

4. Các Hội thảo khoa học cấp tỉnh do các sở,ngành chủ trì tổ chức được áp dụng mức chi Hội thảo khoa học phục vụ hoạt độngnghiên cứu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2.Những nội dung không quy định tạiQuyết định này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn địnhmức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 190/2007/QĐ-UBNDngày 06 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành định mứcchi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhànước.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Nhật Quang