HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 65-HĐBT NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 1982 VỀ VIỆC TẠM THỜI KHOANH VÙNG NÚI CHỨ MÔM RÂY - NGỌC VIN THUỘC HUYỆN SA THẦY, TỈNH GIA LAI - KON TUM THÀNH KHU RỪNG CẤM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của nhóm nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình 5202 Lập cơ sở khoa học của việc bảo vệ, khôi phục và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tạm thời khoanh vùng núi Chứ Môm Rây - Ngọc Vin và các xã Sa Sơn, Sa Nhơn, Rơ Kơi, Sa Lang, Ia Bốc thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai-Kon Tum thành khu rừng cấm.

Việc quản lý, bảo vệ khu rừng trên phải theo đúng các quy định sau:

a. Cấm chặt cây, trừ trường hợp để dọn rừng và tu bổ rừng. Tuyệt đối cấm phát rẫy khu vực Chứ Môm Rây - Ngọc Vin.

b. Cấm săn bắt các loại chim, muông, thú rừng; đặc biệt là cấm săn bắn loài đười ươi có thân hình cao lớn (nghi là "người rừng") có thể tồn tại trong rừng.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Sa Thầy làm tốt công tác giải thích mục đích ý nghĩa quan trọng của quyết định này đồng thời làm tốt công tác định canh, định cư; tăng cường hạt kiểm lâm nhân dân Sa Thầy để quản lý và bảo vệ tốt khu rừng nói trên.

Điều 3.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Viện Khoa học Việt Nam và Ban Chủ nhiệm Chương trình 5202 có trách nhiệm tiếp tục điều tra và sớm có kết luận về sự tồn tại của "người rừng" trong vùng nói trên.

Bộ Lâm nghiệp, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có trach nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự án trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định chính thức về khu rừng cấm nói trên vào cuối năm 1982.