BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 650/BYT /QĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 650-BYT/QĐ NGÀY 25-6-1986 VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HÀ NỘI THÀNH CHI NHÁNH CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HÀ NỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 264-BYT/QĐ ngày 30-3-1985 của Bộ Y tế thành lập Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp dược Việt Nam;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Ngoại thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ, Tổng giám đốc Liên hiệp các Xí nghiệp dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay tổ chức lại Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội thành Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội (gọi tắc là Vimedimex Hà Nội Brach) đặt trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu y tế (VIMEDIMEX).

Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội đại diện cho Công ty xuất nhập khẩu y tế tại Hà Nội và tại các tỉnh phía Bắc là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được cấp vốn, được mở tài khoản (tiền gửi, tiền vay) tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ ở Ngân hàng Ngoại thương), được dùng con dấu riêng, có địa chỉ điện tín, điện thoại và Telex để giao dịch trong phạm vi trách nhiệm dược quy định theo đúng luật pháp Nhà nước, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 2.- Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu y tế Hà Nội do 1 Giám đốc phụ trách và có từ 1 đến 2 Phó giám đốc giúp việc.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế và các vụ có liên quan, Tổng giám đốc Liên hiệp các Xí nghiệp dược Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đặng Hồi Xuân

(Đã ký)