BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 650/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÓ THỜI HẠN ÔNG TRẦN DUY TẬP GIỮ CHỨCVỤ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căncứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệmcông chức lãnh đạo;
Xét nhu cầu công tác và phẩm chất năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần DuyTập, Q. Vụ trưởng Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Vụ trưởngCơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Nội vụ.

Điều2. Ông Trần Duy Tập được hưởng hệ sốphụ cấp chức vụ lãnh đạo Vụ trưởng Bộ theo quy định hiện hành.

Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Vụ trưởng Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và ông TrầnDuy Tập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn