UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 650 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức, quản lý hệ trường chuyên, lớp chuyên

- nghành giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện chính sách đào tạo, sử dụng và đãi ngộ người có tài năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

Xét Tờ trình số 5/TT ngày 10/4/ 1992 của Giám đốc Sở Gáo dục - đào tạo về xây dựng các trường chuyên, lớp chuyên trong các trường phổ thông cấp II và tiểu học ….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Thành lập một trường phổ thông cấp II năng khiếu trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo, có các môn chuyên: văn, toán, vật lý, ngoại ngữ, tin học.

2- Trước mắt, năm học 1992-1993 giao cho trường phổ thông trung học năng khiếu Trần Phú mở các lớp chuyên cấp II về các môn văn, toán, vật lý, ngoại ngữ, ở các lớp 6, 7, 8.

3- Ở các quận, huyện, thị xã: mở các lớp chuyên cấp II về môn văn, toán, vật lý, ngoại ngữ, tin học (tối thiểu cũng phải mở được các lớp chuyên văn, toán).

4- Nếu trong năm học 1992-1993 ở các huyện, thị xã chưa đủ điều kiện mở được các lớp chuyên, Sở Giáo dục- Đào tạo bàn với các UBND huyện, thị xã mở một số lớp chuyên cấp II đặt tại các trường phổ thông trung học ở huyện lỵ và thị xã.

5- Đối với cấp tiểu học, các quận, huyện, thị xã chỉ mở các lớp chuyên văn, toán của lớp 4 và lớp 5.

 Điều 2. Về một số chế độ chính sách đối với các lớp chuyên và giáo viên dạy chuyên: thực hiện theo Quyết định số 589/QĐ-UB ngày 2/5/1991 của UBND thành phố ban hành Quy định tạm thời về “chính sách đào tạo, sử dụng và đãi ngộ người có tài năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hoá của thành phố Hải Phòng”.

Điều 3. Phân công trách nhiệm:

1- Giao cho ông Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo:

- Xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật về thành lập trường phổ thông cấp II năng khiếu trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo trình UBND thành phố phê duyệt.

- Duyệt việc mở lớp chuyên, tuyển sinh của lớp chuyên và việc cử giáo viên dạy các lớp chuyên.

- Cụ thể hoá, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với giáo viên, học sinh các trường chuyên, lớp chuyên theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định 589/QĐ-UB của UBND thành phố.

2- Sở Tài chính, Ủy ban kế hoạch thành phố cân đối ngân sách hàng năm để đưa vào kế hoạch ưu tiên đầu tư cho các trươngh chuyên, lớp chuyên.

3- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc bố trí cán bộ, giáo viên theo tinh thần quyết định này.

Điều 4. Quyêt định này được thi hành từ năm học 1992-1993. Các ông Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, các ông bà Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng trường PTTH năng khiếu Trần Phú và thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An