UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức giá vé xem biểu diễn ca Huế trên Sông Hương

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Quyết định số 2807/2005/QĐ-UB ngày 22/8/2005 của (UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc qui định tạm thời khung mức thu và sử dụng nguồn thu biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại công văn số 31/VHTT-KH ngày 13/01/2006 và đề nghị của giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 200/TC-VGCS ngày 25/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá vé lẻ xem biểu diễn Ca Huế trên Sông Hương là: 40.000đồng/vé (Bốn mươi ngàn đồng).

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Quản Lý và biểu diễn ca Huế phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập thủ tục phát hành, tổ chức bán vé và quản lý vé xem biểu diễn ca Huế theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá và Thông tin; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý