CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
---------------------------------
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 16/TTr-CP ngày 17/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1.ChothôiquốctchVitNam đốivi04côngdânhiệnđangcưtrútại ơngquc ĐanMch (có danh sáchmtheo).

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 2. Quyếtđnhycó hiu lc tngàyký.
ThtưngChínhph,BtrưngBTưpháp,Chnhim VănphòngChtịch nướcvàccôngncótêntrongdanhsáchchịutráchnhiệmthihànhQuyết đnhy./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyếtđnhs652/QĐ-CTNngày 13tháng3năm2014 ca Chtch nưc)

1. Hoàng Quốc Trưởng, sinh ngày 05/5/1982 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Mollebakken 46X Lading, 8471 Sabro
Gii tính:Nam
2. Trương Thị Khánh Ngân, sinh ngày 01/6/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Dronningensgade 9, 1 TH, 9800 Hjoerring
Gii tính:N
3. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 23/7/1972 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Buddingevej 17C, Kongens Lyngby
Gii tính:N
4. Trần Mỹ Lan, sinh ngày 17/8/1976 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Oster Sundby Vej 74, 9000 Aalborg.
Gii tính:N

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?