ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 655/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ nghị quyết 76-CP ngày 25-3-1977 của Hội đồng Chính phủ về việc hướng dẫnthi hành và xây dựng pháp luật thống nhất cho cả nước ;
- Căn cứ nghị định 24-CP ngày 2-2-76của Hội đồng Chính phủ ban hành Bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Căn cứ nghị định số 72-CP ngày 5-4-74 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệvề tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê ;
- Xét đề nghị của ông Chi cục trưởng Chi cục Thống kê và ông Trưởng Ban Tổ chứcchánh quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ban hànhbản “Quy định về nội dung tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành các chế độbáo cáo thống kê” thuộc các ngành, các cấp trực thưộc Ủy ban nhân dân Thànhphố.

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cụcThống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Điều 2.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các ban, ngành,sở, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyệncó trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

QUY ĐỊNH

VỀNỘI DUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo quyết định số 655/QĐ-UB ngày 21-11-1977)

Để xác định các chế độ báo cáothống kê hợp pháp mà tất cả các ngành, các cấp trong địa phương phải thực hiện,xác định phương hướng tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, xác địnhcụ thể trách nhiệm của thủ trưởng và của tổ chức thống kê tại các đơn vị, cơquan trong việc thi hành các chê độ báo báo thống kê, Ủy ban nhân dân Thành phốquy định về nội dung, tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành chế độ báo cáothống kê như sau :

I. CHẾ ĐỘ GHI CHÉP BAN ĐẦU VÀCÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

-Tất cả các ngành, các cấp trongđịa phương đều phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ ghi chép ban đầu và chế độbáo cáo thống kê kèm theo quy định này.

A.- CHẾ ĐỘ GHI CHÉP BAN ĐẦU (ápdụng cho các đơn vị cơ sở)

- Tất cả các đơn vị cơsở trongđịa phương phải thực hiện đều đặn (từng ngày, từng ca làm việc) chế độ ghi chépban đầu để quản lý chặt chẽ lao động, của cải, tiền mặt. Người có làm việc haykhông làm việc, tiền, của xuất ra, nhập vào, v.v.. đều phải được ghi chép đầyđủ (kèm theo danh mục chế độ ghi chép ban đầu), Chi cục Thống kê có trách nhiệmhướng dẫn để các đơn vị cơ sở ghi chép được chính xác.

B.- CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊCHÍNH THỨC (gồm cả các cuộc điều tra định kỳ hàng năm) áp dụng cho :

1- Các đơn vị cơ sở :

- Theo : “Danh mục chế độ báocáo thống kê chính thức áp dụng cho các đơn vị cơ sở” kèm theo quy định này.

- Đối với những đơn vị (cơ sở)quốc doanh, công tư hợp doanh chưa hạch toán độc lập thì cơ quan quản lý trựctiếp phải báo cáo thay cho các đơn vị đó.

2. Ủy ban nhân dân các xã,phường :

- Ủy ban nhân dân các xã, phườngcó nhiệm vụ theo dõi và phản ảnh (định kỳ) lên trên các tình hình về đất (nôngnghiệp, phi nông nghiệp), nhà (một số chỉ tiêu ), dân số, lao động xã hội, cácđơn vị sản xuất kinh doanh cá thể ; các hoạt động văn hóa, xã hội của xã,phường.

- Các sở theo dõi, và biểu báocáo lên trên sẽ do Chi cục Thống kê xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố banhành thống nhất trong toàn địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,quận :

- Theo “Danh mục chế độ báo cáothống kê chính thức áp dụng cho Ủy ban nhân dân các huyện, quận” kèm theo quyđịnh này.

4. Các cơ quan cấp Thành (cácsở, v.v..) :

- Theo “Danh mục chế độ báo cáothống kê chính thức áp dụng cho các cơ quan cấp Thành phố (các sở, v.v..)” kèmtheo quy định này.

C. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NHANH(có phần ước tính ) :

- Theo “Danh mục chế độ báo cáothống kê nhanh” kèm theo quy định này.

D. TẤT CẢ CÁC NGÀNH, CÁC CẤPTRONG ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CHẤP HÀNH CÁC DANH MỤC VÀ MÃ SỐ VỀ :

- Các cũng lãnh thổ (tỉnh, thànhphố, huyện, quận, xã, phường),

- Các thành phần kinh tế,

- Các cấp chính quyền,

- Các cơ quan trực thuộc các cấpchính quyền,

- Các ngành kinh tế quốc dân,ban hành kèm theo quy định này.

E. CÁC CƠ QUAN CẤP THÀNH VÀ ỦYBAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, QUẬN, XÃ, PHƯỜNG PHẢI LẬP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ(SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ KHÔNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT) CÓ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 HÀNG NĂMVÀ GỞI DANH SÁCH ĐÓ ĐẾN CÁC NƠI QUY ĐỊNH,

Đồng thời, khi số lượng đơn vịcơ sở :

- Tăng lên do thành lập đơn vịmới hoặc tách một đơn vị cũ thành nhiều đơn vị mới),

- Hoặc giảm đi (do giải thể mộtđơn vị cũ hoặc nhập nhiều đơn vị cũ thành một đơn vị mới),

- Hoặc khi thay đổi ngành kinhtế quốc dân chủ yếu, thay đổi một đơn vị trực thuộc, thì phải kịp thời bổ sungvà đánh lại số thứ tự của danh sách đó. Chi cục Thống kê hướng dẫn việc lậpdanh sách này.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

NGUYÊN TẮC CHUNG LÀ :

- Ai theo dõi phần việc gì thìthu thập số liệu, mở sổ trung gian, tổng hợp số liệu và lập báo cáo về phầnviệc đó ; tự chịu trách nhiệm về mức độ chính xác của số liệu do mình phụtrách.

- Có bộ phận (phòng, ban..) giúpthủ trưởng đơnvị, cơ quan về xây dựng hệ thống tổ chức thống kê kế toán, về chỉđạo thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, về lưu trữ và đối chiếu, phân tích toànbộ số liệu.

1/ Ở CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ :

a/ Mỗi người lao động đều cónhiệm vụ thực hiện chế độ ghi chép ban đầu : phải ghi đầy đủ yêu cầu, trungthực và cập nhật. Đồng thời với tinh thần làm chủ tập thể, phải đấu tranh vớinhững hiện tượng ghi chép gian dối.

b/ Các tổ, đội, phân xưởng(trong đơn vị cơ sở) có nhiệm vụ :

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra,thu thập các tài liệu ghi chép ban đầu.

- Tùy theo trách nhiệm được đơnvị cơ sở giao cho mình mà tổng hợp các tài liệu ghi chép ban đầu để xem xétviệc thực hiện các trách nhiệm đó. (Ví dụ : tính thời gian lao động, sản phẩmđã làm ra và tiền lương của từng người, của cả tổ, đội, phân xưởng ; tínhnguyên nhiên vật liệu đã tiêu hao và còn lại ; tính số giờ máy ngừng việc,v.v...)

- Chuyển các tài liệu ghi chépban đầu lên các bộ môn chức năng (phòng, ban..) của đơn vị cơ sở.

- Tổ trưởng hoặc tổ phó, độitrưởng hoặc đội phó, quản đốc hoặc phó quản đốc phân xưởng trực tiếp phụ tráchcác việc trên.

Tùy theo yêu cầu quản lý sảnxuất của từng phân xưởng, đơn vị cơ sở quy định một số nhân viên giúp việcthuộc biên chế của phân xưởng.

c/ Các bộ môn chức năng (phòng,ban ..) có nhiệm vụ giúp thủ trưởng đơn vị cơ sở :

- Tổ chức thực hiện chế độ ghichép ban đầu trong toàn đơn vị cơ sở.

- Tổng hợp các số liệu ban đầu,lập các biểu báo cáo thống kê - kế toán (chính thức, nhanh, đột xuất) và gởicác báo cáo đến các nơi quy định.

Trong việc phân công những biểubáo cáo phải làm cho từng bộ môn chức năng (phòng, ban), nên dựa theo thông tưsố 970/LB ngày 25-9-1971 của Liên Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê hướng dẫnthi hành việc thống nhất tổ chức kế toán và thống kê ở xí nghiệp công nghiệp.

- Nắm kip thời tiến độ sản xuấtcông tác và phân tích toàn diện tình hình đơn vị.

2/ Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG :

a/ Dưới sự hướng dẫn của tổ chứcthống kê xã, phường, tổ trưởng hoặc tổ phó các tổ dân phố, cần thu thập các sốliệu có phạm vi rộng (trên toàn bộ lãnh thổ của xã, phường) như : biến động vềđất nông nghiệp, về nhà cửa, về dân số, về lao động xã hội, và lập danh sáchđơn vị sản xuất kinh doanh cá thể các loại).

b/ Các hợp tác xã nông nghiệp,các hợp tác xã mua bán (thu mua và tiêu thụ) và tất cả các tổ chức sản xuất,kinh doanh, xây dựng, vận tải thấp hơn hợp tác xã (như : tổ đổi công trong nôngnghiệp, tổ sản xuất thủ công nghiệp.. và các đơn vị kinh tế cá thể) đều cónhiệm vụ báo cáo theo chế độ của Nhà nước cho tổ chức thống kê xã, phường.

c/ Các cán bộ chuyên trách vànửa chuyên trách khác ở xã, phường cần cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiếtcho tổ chức thống kê xã, phường để tổ chức này lập được đầy đủ các biểu thốngkê mà Ủy ban nhân dân xã, phường, có nhiệm vụ báo cáo lên trên, đồng thời lập đượcniên giám thống kê hàng năm của xã, phường.

d/ Mỗi xã, phuờng đều có 1 thốngkê chuyên trách, được hưởng 1 định suất và các chế độ như các cán bộ chuyêntrách khàc ở phường, xã.

Để đảm bảo nghiệp vụ, tuyệt đối,Ủy ban nhân dân xã, phường không được tùy tiện điều cán bộ thống kê đi làm côngtác khác.

3/ Ở CÁC HUYỆN, QUẬN :

a/ Phòng Thống kê huyện, quận(trực thuộc ngành dọc) có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê,của Chi cục Thống kê, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thống kê của Ủy ban nhân dânhuyện, quận (theo nghị định số 72-CP ngày 5-4-1974 của Hội đồng Chính phủ).

b/ Những đơn vị, cơ quan dướiđây có nhiệm vụ gởi báo cáo cho Phòng Thống kê huyện, quận theo các chế độ báocáo mà các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành :

- Các Ủy ban nhân dân xã,phường.

- Tất cả các đơn vị cơ sở và cơquan (các phòng) do Ủy ban nhân dân huyện, quận quản lý.

- Các đơn vị cơ sở do các cơquan cấp Thành hoặc Trung ương quản lý đóng trong phạm vi huyện, quận mà có sựủy nhiệm của Chi cục Thống kê, Phòng Thống kê huyện, quận phải hướng dẫn, đônđốc và kiểm tra các đơn vị, cơ quan trên đây về việc chấp hành chế độ ghi chépban đầu và các chế độ báo cáo, về sự chính xác của các số liệu.

4/ Ở CÁC CƠ QUAN CẤP THÀNH (cácsở, v..v.)

- Thống nhất hai bộ môn : kếtoán và thống kê.

- Các bộ môn chức năng có nhiệmvụ giúp thủ trưởng :

* Hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vịcơ sở thực hiện chế độ ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê - kế toán(chính thức, nhanh, đột xuất).

* Theo các chế độ mà các cơ quancó thẩm quyền đã ban hành, lập các biểu thống kê và gởi đúng hạn các biểu đóđến các nơi quy định.

* Nắm kịp thời tiến độ sản xuất,công tác, lưu trữ số liệu và phân tích tình hình toàn sở.

Thủ trưởng cơ quan (giám đốcsở..) cần phân công cụ thể những việc trên cho từng bộ môn (phòng, ban..).

5/ CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ :

Chi cục Thống kê có trách nhiệmthực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thống kêcủa Ủy ban nhân dân Thành phố (theo nghị định số 72-CP ngày 5-4-1974 của Hộiđồng Chính phủ ) :

- Hướng dẫn và kiểm tra cácngành, các cấp trong địa phương chấp hành chế độ ghi chép ban đầu, chế độ báocáo và điều tra thống kê của Nhà nước, các quy định về phương pháp, chế độ.

Đối với các đơn vị cơ sở do cácBộ, các cơ quan trung ương khác quản lý và đóng trong phạm vi thành phố, Chicục Thống kê cũng thực hiện những nhiệm vụ trên đây và thu thập báo cáo theo sựủy nhiệm của Tổng cục Thống kê.

- Trong công tác tổng hợp nhữngchỉ tiêu chủ yếu để báo cáo lên Trung ương, cần phấn đấu để tổng hợp riêng sốliệu của từng cơ quan đồng cấp (từng sở..) và của từng đơn vị cấp dưới (huyện,quận, v.v..) để tổ chức thống kê của các cơ quan đó có thời gian tổng hợp cácchỉ tiêu khác mà các đơn vị cơ sở đã báo cáo lên.

- Báo cáo với Tổng cục Thống kêvà Ủy ban nhân dân Thành phố các bảng số liệu và phân tích về mức độ hoàn thànhkế hoạch Nhà nước, về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa từng thời kỳ.

- Thống nhất quản lý, cung cấpvà công bố số liệu thống kê của địa phương cho các cơ quan theo kế hoạch vàtheo chế độ đã được Tổng cục Thống kê quy định. Ra thông báo về mức độ hoànthành kế hoạch Nhà nước của địa phương.

- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố:

* Giải quyết các đề nghị của cácngành, các cấp trong địa phương về sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo, cácphương pháp tính toán đã ban hành hoặc sẽ ban hành mới.

* Đề ra những yêu cầu về côngtác thống kê của địa phương ; xây dựng các biểu mẫu và phương án điều tra thốngkê của thành phố, trình Tổng cục Thống kê duyệt trước khi thi hành.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ TRÁCHNHIỆM CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

A.- Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ HOẶC CƠ QUANĐƯỢC QUY ĐỊNH LÀ “ĐƠN VỊ BÁO CÁO” :

- Thủ trưởng là người chịu tráchnhiệm trực tiếp trước cấp trên và Nhà nước về việc chấp hành chế độ báo cáothống kê - kế toán, phải trực tiếp ký duyệt, trường hợp vắng mặt mới ủy nhiệmcho phó thủ trưởng ký tên vào các biểu báo cáo.

- Trách nhiệm đó bao gồm :

1) Làm số liệu đúng thời hạn,chính xác, đầy đủ (đủ biểu, đủ số kỳ báo cáo, đủ số liệu, có chữ ký của thủtrưởng đơn vị và có đóng dấu (mộc) của đơn vị).

2) Gởi đến tất cả các cơ quan,đơn vị được quy định nhận biểu.

3) Muốn điều chỉnh những số liệuchính thức đã báo cáo thì thủ trưởng đơn vị báo cáo phải lập văn bản nêu rõ sốliệu cũ, số liệu điều chỉnh, lý do điều chỉnh và gởi văn bản đó đến tất cảnhững cơ quan đã nhận số liệu cũ.

4) Phải thống nhất sử dụng nhữngsố liệu đã làm ra : số liệu đã báo cáo ra ngoài đơn vị và số liệu dùng trongnội bộ đơn vị.

Số liệu công bố công khai trênbáo, đài :

- Phải là những số liệu đã báocáo lên Nhà nước.

- Phải bảo đảm nguyên tắc bảomật của Nhà nước.

5) Phải bảo quản tốt số liệu,không được để mất mát, thất lạc.

Để hoàn thành trách nhiệm trên,thủ trưởng đơn vị báo cáo cần :

- Nắm đầy đủ những biểu báo cáomà Nhà nước đã ban hành cho đơn vị. Đó là những nội dung tối thiểu mà Nhà nướcyêu cầu phải hiểu về đơn vị do mình phụ trách.

- Quy định cụ thể các biểu sốliệu, các việc về xây dựng tổ chức thống kê - kế toán mà từng bộ môn chức năng(phòng, ban...) phải làm (như phần II trên đây).

- Chuyên môn hóa cán bộ thống kê- kế toán, tránh thay đổi luôn.

- Cung cấp các phương tiện vậtchất cần thiết.

- Có chế độ thưởng phạt kịpthời, nghiêm minh trong việc ghi chép số liệu và nộp báo cáo.

- Trường hợp gặp khó khăn khôngthể khắc phục được thì phải báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên và cơ quanthống kê Nhà nước đồng cấp.

B.- TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢNLÝ CẤP TRÊN (của đơn vị báo cáo) :

- Phải nắm vững nội dung (cácbiểu mẫu, chỉ tiêu...) mà các đơn vị cấp dưới có nhiệm vụ báo cáo.

- Giúp đỡ về tổ chức, cán bộ(thống kê, kế toán).

- Giúp đỡ về phương tiện vậtchất.

- Kết hợp với cơ quan thống kêNhà nước, giúp đỡ và hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Có chế độ thưởng phạt kịpthời, nghiêm minh về nộp báo cáo.

C.- TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUANTHỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫncác chế độ báo cáo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giải quyết các mắc mứu về nghiệp vụ.

- Theo dõi đôn đốc và kiểm trachặt chẽ (trên báo cáo và ngay tại đơn vị) tình hình chấp hành chế độ ghi chépban đầu, chế độ nộp báo cáo và sự chính xác của các số liệu.

- Lập văn bản kiến nghị với cơquan quản lý cấp trên của đơn vị báo cáo các hình thức xử lý đối với thủ trưởngnhững đơn vị nhiều lần báo cáo chậm hoặc không báo cáo hoặc cố ý báo cáo sai sựthật ; đồng thời kiến nghị khen thưởng những đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chếđộ ghi chép và báo cáo.

IV. CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ CHOCÁC NGÀNH, CÁC CẤP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ BAN HÀNH TRƯỚC ĐÂY TRÁI VỚI NHỮNG CHẾ ĐỘBÁO CÁO NÊU TRONG QUY ĐỊNH NÀY ĐỀU BÃI BỎ.

- Các cơ quan cấp thành và Ủyban nhân dân các huyện, quận có trách nhiệm phổ biến và chỉ đạo thực hiện quyđịnh này tận cơ sở.

- Chi cục Thống kê giúp Ủy bannhân dân Thành phố theo dõi tình hình thực hiện quy định này, đồng thời có kếhoạch hướng dẫn các đơn vị làm báo cáo thống kê chính xác.

- Quy định này thi hành từ ngàyký.