UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 655/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bảng giá đất tại các huyện, thị xã Đồ Sơn và Quận Kiến An

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993;

Căn cứ Nghị định Số 87/CP ngày 17-08 -1994 của Chính phủ về quy định khung giá các loại đất;

Xét Tờ trình Liên sở Tài chính - Địa chính - Cục Thuế Thành phố số 17/TT /GC ngày 04-04-1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất ở các huyện, Thị xã Đồ Sơn và Quận Kiến An (kèm theo 08 phụ lục).

Điều 2. a. Quy định trên được sử dụng cho các công việc sau :

- Thu tiền giao đất.

- Làm cơ sở tính giá trị cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đấí khi thu hồi và tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

b. Khi giá sử dụng đất trên thị trường thay đổi tăng hoặc giảm từ 15% trở lên so với Quyết định này (trong khung giá của Nghị định 87/CP) thì Liên ngành Tài chính - Địa chính - Cục Thuế có trách nhiệm đề nghi điều chỉnh cho phù hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

- Giao cho Liên ngành : Tài chính - Địa chính - Cục Thuế hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thi xã tổ chức thực hiện.

Điều 4 . Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Địa chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Kho bạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Đồ Sơn và Quận Kiến An, Thủ trưởng các ngành, cấp có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách